Aktuella arbeten i Slussen vecka 3

Här presenterar vi aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Ny information står i kursiv text.

Undrar du något?

Vid störningar eller om du har frågor, kontakta oss gärna på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se

Arbetstider i projektet

Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller. Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.

Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.

Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå måndag – söndag 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten. Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går via Katarinavägen och utförs vardagar och helger klockan 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.

Nattarbeten Katarinaberget, med start vecka 2 och cirka sex veckor framåt utförs arbeten i arbetstunnlar. Dessa arbeten beräknas inte vara störande för närboende.

Katarinavägen och Hornsgatan

Planering för rivningen av gamla polishuset intill Katarinavägen/tunnelbanan pågår. Rivningen kommer att utföras med grävare och förväntas inte störa i någon större utsträckning. Rivningsarbetet förväntas vara klart under februari.

Södermalmstorg

Området Södermalmstorg är avspärrat sedan trafikomläggningen och Slussbrons öppnande. Alla ytskikt på torgplan har rivits bort. Sedan början av december pågår rivning av betong och stålbalkar som utgör taket ovanför tunnelbanan. Successivt under dagtid sågas block av konstruktionen ut från torgplan vilket under dagtid medför vanligt förekommande byggbuller. Nattetid med hjälp av lyftkran och när tunnelbanan står mellan 01:00 och 05:00 lyfts blocken bort. Inget nattarbete sker nätterna mellan fredagar och lördagar. Lyften nattetid medför liten eller ingen påverkan vad gäller buller. Transport av material sker dagtid med hjälp av flaggvakt och har mycket liten trafikpåverkan.

Arbeten vid Borgmästartrappan

Borgmästartrappan har rivits för att plocka bort gamla vattenledningar under trappan. Nedre delen av trappan rivs för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen.

Nu närmar sig arbetena i Borgmästartrappan sitt slut och ett fåtal sprängningar kvarstår. Just nu sprängs bara inifrån berget och ut. Det innebär att den tillfälliga bussterminalen inte kommer att behöva stängas av i samband med sprängningarna längre. Borgmästartrappan beräknas vara klar i slutet av januari 2021 men öppnas upp för allmänheten i samband med att bussterminalen står klar i slutet av 2023.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten. I berget utförs det även kompletterande arbeten, såsom mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt.

Nattarbeten har påbörjats i arbetstunnlar under vecka 2. Arbetet består främst av bilningsarbete med handhållna maskiner och utförs för att kunna upprätthålla full kapacitet i dessa tunnlar. Arbetet beräknas pågå i cirka 8 veckor. Projektet har i sin planering inför dessa arbeten genomfört ett testarbete, som visar på en marginell höjning av ljudnivåer. Eftersom arbetena sker nattetid och den här typen av arbete normalt genererar stomljud, så finns det dock en risk att ljud kan uppfattas genom husens stommar. Efter utförda tester så bedömer vi risken som liten att hörbart stomljud kan uppfattas. Av arbetsmiljöskäl måste dessa arbeten utföras på natten.

Resterande arbeten i själva vänthallen kommer att sprängas ut efter att arbetena med avgångshallen är klara och planeras pågå till slutet av våren. När det blir tid över i den planerade framdriften i avgångshallen, utförs även arbeten under Katarina Kyrkobacke. Se placering av borrigg på framdriftskartan. De mest intensiva arbetena med avgångshallen ska enligt vår planering vara klara i februari 2021. Därefter kommer kompletterande arbeten med borrning och sprängning att pågå fram till maj 2021.

Infartsrampen på Stadsgårdsleden. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Bild från avgångshallen med dess tvärtunnlar. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Se filmen om nya bussterminalen här!

Framdriftskarta

En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår för vecka 3 och framöver.
Se större bild av Framdriftskartan

Katarinagaraget - Katarinavägen

Sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen är nu klara. Nu väntar arbeten med att borra hål för sågning ner till bussterminalen. Ett genomslag, i form av ett mindre hål, gjordes i slutet av 2020 till ett tidigare teknikrum. Se bild nedan. Rummet ska sedan rivas och därefter ska betongarbeten göras. Fler sprängningar följer sedan i februari, när de ska borra underifrån bussterminalen.

Genomslag till teknikrum. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet, i början av 2021.

Betongarbeten pågår nu fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. Därför låter vi planket stå kvar till i vår, för att minska risken för buller för de närboende. Bottenplattan har gjutits färdigt i betong. Nu ska väggar byggas upp. En kran har monterats på arbetsområdet, för att bistå med betongarbeten. Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att börja återställas till ursprungligt skick när arbetet med ventilationsschaktet är klart, sommaren 2021. Det är i dagsläget inte klart när återställandet av gatan och trapporna kan öppna igen.

Lokattens trappa

Trottoaren beläggs med plattor och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts. Det stora pusslet med att stensätta invändigt och utvändigt är i stort sett klart. Borrningsarbeten med spont är klara. Arbeten med jordschakt har påbörjats. Trappan och en ny hiss har börjat monteras, och öppnar för allmänheten 2023.

Se filmen om Lokattens trappa här!

Västra bron

Rivning av Västra bron fortskrider under vecka 3. Rivning av pelare, balkar och bjälklag pågår under hela veckan. Allt arbete sker under ordinarie arbetstid. Rivningen av Västra bron förväntas vara klar slutet av 2021.

Skeppsbron, Munkbron och Munkbroleden

Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajen.

En tornkran har monterats på Munkbron och kommer att användas för arbetena vid utbyggnaden av kajen.

Ny bro och den gamla rivs 

Se filmen om vattenområdet här!

Läs mer om projektet

Uppdaterad