Aktuella arbeten i Slussen vecka 7

Maskin som arbetar inne i Katarinaberget och på platsen för ankomsthallen i nya bussterminalen.
Ankomsthallen i nya bussterminalen. Foto: Lars-Gunnar Holmström

Här presenterar vi aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu. Ny information står i kursiv text.

Undrar du något?

Vid störningar eller om du har frågor kontakta oss gärna på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se.

Arbetstider i projektet

  • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.
  • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.
    Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.

Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå mån – sön 07.00-22.00 och är inte bullrande arbeten. Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går i huvudsak ut via Stadsgårdsleden. Ett fåtal utlastningar kan ske via Katarinavägen, mån – sön 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.
I Katarinaberget pågår nattarbeten i arbetstunnlar, med start vecka 2 och cirka sex veckor framåt. Dessa arbeten beräknas inte vara störande för närboende.

Katarinavägen

Under vecka 7, rivs det sista av polishuset. Under kommande vecka sker också de sista utlastningarna av rivningsmaterialet.

Södermalmstorg

Rivningsarbetet har nu pausats fram till ungefär mitten av mars på grund av flytt av lyftkran och förberedelser av en mindre trafikomläggning på Stadsgårdsleden i slutet av februari. Därefter återupptas rivning av torgplanet ovanför tunnelbanan.

Området Södermalmstorg är avspärrat sedan Slussbrons öppnande. Sedan i början av december pågår rivning av betong och stålbalkar som utgör taket ovanför tunnelbanan. Nattetid mån-fre, när tunnelbanan står still mellan 01:00 och 05:00, lyfts betongblock bort ovanför tunnelbanan med hjälp av lyftkran. Lyften medför lite eller inget buller.

Arbeten vid Borgmästartrappan

Borgmästartrappan har rivits för att plocka bort gamla vattenledningar under trappan och för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen. Sprängingsarbetena i Borgmästartrappan är klara och nu väntar betongarbeten.

Borgmästartrappan öppnas upp för allmänheten i samband med att bussterminalen står klar, i slutet av 2023.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.

Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten. Nu återstår ca 15 meter berg att spränga ut, innan de båda fronterna möts.

I berget utförs även kompletterande arbeten, som mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt.

Sedan vecka 2 pågår nattarbeten i arbetstunnlar. Arbetet består främst av bilningsarbete med handhållna maskiner och utförs för att kunna upprätthålla full kapacitet i dessa tunnlar. Av arbetsmiljöskäl måste dessa arbeten utföras på natten. Dessa arbeten väntas bli klara under vecka 7.

Under de kommande månaderna kommer de sista arbetena med att ta ur bergmassor ur Katarinaberget att pågå.

Parallellt med arbeten i avgångshallen arbetas det med ett större teknikutrymme som ska sprängas ut strax under Sjöfartshotellet. Arbetet kommer att pågå fram till maj. Dessa arbeten är också av tyngre art och kommer att innebära lika kraftiga sprängningar som de i avgångshallen. I februari och mars borras det upp i taket, vilket orsakar kraftigare stomljud. I april och maj borras det istället nedåt, vilket väntas ha en mindre påverkan med stomljud.

Mindre arbeten ska också utföras runtom i berget för den kommande bussterminalen. Dessa arbeten bedöms vara enklare och ska inte generera lika intensivt stomljud. Under april och maj väntas ett mindre antal sprängningar vilket innebär att såväl stomljud som sprängningar bör kunna upplevas mildare.

I höjd med Thor Modéens trappa väntar ett mindre sprängningsarbete för ett mindre teknikutrymme runt mars/april. Det kommer att röra sig om mindre sprängsalvor, med anledning av närheten till tunnelbanan, som inte ska uppfattas allt för störande av omgivningen.

Vi kommer under hela perioden att visa vart borriggarna är placerade på vår framdriftskarta, så att närboende/verksamheter enklare ska kunna avgöra påverkan på sin adress. Sammanfattningsvis så pågår de mer intensiva sprängningsarbetena fram till april. Till en början i avgångshallen och under februari och mars månad strax under Sjöfartshotellet.

Framdriftskarta

 En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår för vecka 7 och framöver. Klicka för att förstora

Katarinagaraget - Katarinavägen

Katarinagaraget pågår fortsatta losshållningsarbeten. Det innebär bland annat arbeten med borrningar och sprängningar. Dessa arbeten blir troligen klara i mitten av mars.

Mindre sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen pågår. Ett hål har denna vecka öppnats upp mellan Katarinagaraget ner till bussterminalen. I framtiden kommer där att finnas rulltrappa och hiss mellan planen.

Nu minskar antalet lastbilar med bergmassor på Katarinavägen Då det inte längre rör sig om stora bergmassor som tas ut.
Fler sprängningar följer nu framöver, när det ska borras underifrån bussterminalen. Dessa sprängningsarbeten kommer att pågå fram till maj 2021.

Om några år kommer här att finnas en hiss mellan Katarinagaraget och bussterminalen. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen. I början av 2021 kommer vi att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet.
Betongarbeten pågår fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. För att minska risken för buller för de närboende låter vi planket stå kvar till i vår.

Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd, och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där kommer att börja återställas till ursprungligt skick när arbetet med ventilationsschaktet är klart, sommaren 2021. Det är i dagsläget inte klart när gatan återställs och trapporna kan öppna igen.

Lokattens trappa

Trottoaren beläggs med plattor och trappan och väggen mot stadsgården stensätts. Det stora pusslet med att stensätta invändigt och utvändigt är i stort sett klart.
Arbeten med bergschakt har påbörjats - det är arbeten som kan bullra och uppfattas av närboende. Arbetena sker ovan jord med en mindre borrigg. Sprängningarna sker på fasta tider, kl 10:00, kl 14:00, kl 18.30. Trafiken på Stadsgårdsleden stängs av i samband med sprängningarna.

En ny hiss har börjat monteras. Den öppnar för allmänheten 2023.

Västra bron

Rivningen av västra bron fortskrider. Under vecka 7 fortsätter arbetet med utlastning av betong och armering som krossats och sorterats. Utlastningen kommer att ske under ordinarie arbetstid, transporterna går på Stadsgårdsleden och ut på pråm. 
Under de kommande veckorna kommer bjälklag, balkar och pelare över Karl Johan- och Nils Ericsson Slussarna att rivas. Rivningen av Västra bron förväntas vara klar slutet av 2021.

Skeppsbron, Munkbron och Munkbroleden

Vid Munkbron utförs pålningsarbeten för den nya kajlinjen. En tornkran har monterats på Munkbron och kommer att användas för arbetena vid utbyggnaden av kajen.

Östra Mälarkajen

Pålningsarbeten pågår för grundläggning av den nya Östra Mälarkajen, en stensatt kaj. Arbetet med kajen förväntas vara klart slutet av våren. Allt arbete sker dagtid och borrningen inför pålning kan upplevas något störande.

Stadsgårdsleden - Stadsgårdstunneln

Under vecka 7 förberedes ny vägdragning inför en kommande trafikomläggning som kommer att ske natten mot måndag vecka 9. Trafiken på Stadsgårdsleden inkulsive gång och cykelväg kommer att flyttas söderut i Stadsgårdstunneln. Anledningen till omläggningen av trafiken är att vi behöver kunna komma åt och riva Södermalmstorg ovan tunnelbanan samt Kolingsborg på ett säkert och effektivt sätt.

Följ projektet vecka för vecka

Vill du få information om aktuella arbeten, direkt till din inkorg? Skicka ett mejl till slussen@stockholm.se, så lägger vi till dig i sändlistan för projektets veckobrev.

Uppdaterad