Aktuella arbeten i Slussen vecka 8

Grävare arbetar inne i Katarinaberget
Bussterminalen och dess tvärtunnlar. Fotograf: Lars-Gunnar Holmström

Här presenterar vi aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu. Ny information står i kursiv text.

Undrar du något?

Vid störningar eller om du har frågor kontakta oss gärna på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se.

Följ projektet vecka för vecka

Vill du få detaljerad information om aktuella arbeten, direkt till din inkorg? Skicka ett mejl till slussen@stockholm.se, så lägger vi till dig i sändlistan för projektets veckobrev.

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.
 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.
  Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.
 • Katarinavägen har fått utökade arbetstider för betongarbeten. De kan nu pågå mån – sön 07.00-22.00 och är inte bullrande arbeten. Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går i huvudsak ut via Stadsgårdsleden. Ett fåtal utlastningar kan ske via Katarinavägen, mån – sön 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

 • Natten till torsdag 24 februari, från klockan 22:00, kommer lastbilar med material till Södermalmstorg.
 • Natten mot måndag vecka 9 kommer ett nattarbete ske på Södermalmstorg.
 • Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån. I Katarinaberget pågår nattarbeten i arbetstunnlar, med start vecka 2 och cirka sex veckor framåt. Dessa arbeten beräknas inte vara störande för närboende.

Katarinavägen

 • Under vecka 8, tillkommer ett rivningsarbete vid gamla polishuset. Rivning ner till konstruktionsbetong kommer att ske fredag vecka 7 samt under kommande vecka. Utlastningarna av rivningsmaterialet sker också under vecka 8.
  Arbetet förväntas inte vara störande eller påverka busstrafiken på Katarinagatan i någon större utsträckning.

Södermalmstorg - Guldgränd

 • Natten mot måndag vecka 9, 01:30-05:00 kan nattarbeten som kan uppfattas störande utföras på arbetsområdet på Södermalmstorg. Det är en konstruktion som måste monteras ned och dessa arbeten behöver utföras på natten, för att uppnå fullgod el- och trafiksäkerhet när ordinarie tågtrafik är ur drift.

 • Från och med vecka 9 kommer spontarbeten att utföras på Södermalmstorg. Arbetet innebär att stålrör borras ner för att förstärka torget. Arbetet planeras att ske dagtid och kan komma att innebära störande ljud. Arbetet förväntas vara klart under maj månad.

 • Från och med den 24 februari klockan 22:00 kommer den provisoriska vändplanen vid Hilton att stängas av för att förbereda inför spontningsarbeten under våren på Södermalmstorg. Transporter kommer att släppas in till och från Guldgränd samt till Södermalmstorg 4-8, med hjälp av flaggvakter.

 • Natten till torsdag 24 februari, från klockan 22:00, kommer lastbilar med material för arbetet. Viss störning kan ske i samband med detta.

 • Rivningsarbetet har pausats, ungefär fram till  början mars, på grund av flytt av lyftkran och förberedelser för en mindre trafikomläggning på Stadsgårdsleden i slutet av februari. Därefter återupptas rivning av torgplanet ovanför tunnelbanan inklusive nattlyft med hjälp av lyftkran.

Arbeten vid Borgmästartrappan

 • Borgmästartrappan har rivits för att plocka bort gamla vattenledningar under trappan. Nedre delen av trappan rivs för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen.

 • Sprängningsarbetena i Borgmästartrappan är nu klara. Nu väntar betongarbeten, som räknas som tysta arbeten.

 • Borgmästartrappan öppnas upp för allmänheten i samband med att bussterminalen står klar slutet 2023.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.

 • Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten

 • I berget utförs också kompletterande arbeten, såsom mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt. 

 • Nattarbeten pågår i arbetstunnlar sedan vecka 2. Arbetet består främst av bilningsarbete med handhållna maskiner och utförs för att kunna upprätthålla full kapacitet i dessa tunnlar. Dessa arbeten väntas bli klara under vecka 8.

 • I avgångshallen arbetar två borriggar från varsin front och väntas mötas i mitten mot slutet av februari. Nu återstår cirka 15 meter berg att spränga ut, innan de båda fronterna möts. Kanske kan vi meddela ett genomslag under vecka 8.
  Dessa arbeten upplevs intensiva för närboende. Vår bedömning är att stomljuden kommer att vara betydligt mildare i de flesta delar av berget, så snart arbetena med avgångshallen är klara. 

 • Parallellt med arbeten i avgångshallen arbetas det med ett större teknikutrymme som ska sprängas ut strax under Sjöfartshotellet. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå fram till maj. Dessa arbeten är också av tyngre art och kommer att innebära lika kraftiga sprängningar. I februari och mars borras det upp i taket, vilket orsakar kraftigare stomljud. I april och maj borras det istället nedåt, vilket väntas ha en mindre påverkan med stomljud.

 • Sammanfattningsvis pågår de mer intensiva sprängningsarbetena fram till april. Till en början i avgångshallen och under februari och mars månad strax under Sjöfartshotellet.
 • Se filmen om nya bussterminalen här!
Framdriftskarta (klicka för att förstora)

En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår för vecka 8 och framöver.

Katarinagaraget - Katarinavägen

 • I Katarinagaraget pågår fortsatta losshållningsarbeten. Det innebär bland annat arbeten med borrningar och sprängningar. Dessa arbeten blir troligen klara i mitten av mars.

 • Ett hål har öppnats upp mellan Katarinagaraget och bussterminalen. I framtiden kommer där att finnas rulltrappa och hiss mellan planen.

 • Mindre sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen pågår.

 • Antalet lastbilar med bergmassor på Katarinavägen minskar nu då det inte några större bergmassor tas ut.

 • Fler sprängningar följer nu framöver, när det ska borras underifrån bussterminalen. Dessa sprängningsarbeten kommer att pågå fram till maj 2021.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet, i början av 2021.

 • Betongarbeten pågår fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. Därför låter vi planket stå kvar till i vår, för att minska risken för buller för de närboende.

 • Bottenplattan har gjutits färdigt i betong. Nu ska väggar byggas upp. En kran har monterats på arbetsområdet, för att bistå med betongarbeten.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att börja återställas till ursprungligt skick när arbetet med ventilationsschaktet är klart, efter sommaren 2021. Det är i dagsläget inte klart när gatan återställs av trapporna kan öppna igen.

Lokattens trappa

 • Trottoaren beläggs med plattor, och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts. Det stora pusslet med att stensätta invändigt och utvändigt är i stort sett klart!

 • Arbeten med bergschakt har påbörjats. Arbetet kan bullra och uppfattas av närboende. Arbetena sker ovan jord med en mindre borrigg. Sprängningarna sker på fasta tider, klockan 10:00, 14:00 och 18.30. Trafiken på Stadsgårdsleden stängs av i samband med sprängningarna. Dessa arbeten förväntas pågå fram till slutet av mars.

 • En ny hiss har börjat monteras. Den öppnar för allmänheten 2023.

 • Se filmen om Lokattens trappa här!

Västra bron

 • Rivning av Västra bron fortskrider. Arbetet med utlastning av betong och armering är färdigt för nu. Under vecka 8 och framöver rivs brons norra delar. I de norra delarna ingår bjälklaget över Karl-Johan och Nils Ericsson slussarna. Utlastning av betong och armering för de norra delarna planeras ske i början av april.

 • Rivningen av Västra bron förväntas vara klar slutet av 2021.

Skeppsbron, Munkbron och Munkbroleden

Östra Mälarkajen

 • Pålningsarbeten pågår för grundläggning av den nya Östra Mälarkajen - en stensatt kaj.
  Arbetet med kajen förväntas vara klar slutet av våren. Allt arbete sker dagtid och borrningen inför pålning kan upplevas något störande.

Stadsgårdsleden - Stadsgårdstunneln

 • Natten till måndag vecka 9 sker en trafikomläggning på Stadsgårdsleden för samtliga trafikslag för att möjliggöra fortsatt rivning av gamla konstruktionerna ovan tunnelbanan och Kolingsborg.

Uppdaterad