Projektet går vidare med markarbeten för begravningsplatsen på Järva

Illustration över hur begravningsplatsen och våtmarken kommer se ut när begravningsplatsen vid Granholmstoppen är klar.
Illustration över hur begravningsplatsen och våtmarken kommer se ut när begravningsplatsen vid Granholmstoppen är klar.

Stockholms stad bygger en begravningsplats och utvecklar ett naturområde på Järva. Inhägnaden för området där förberedande arbeten ska utföras är klar under vecka 7, och projektet kan gå vidare med markarbeten. Nu börjar arbetet med att bygga vägar, gravöar och anlägga en våtmark med spegeldamm.

Inhägnaden kommer vara klar under vecka 7 och görs för att det ska vara tryggt för allmänheten att vistas i anslutning till platsen och för att det ska vara en säker arbetsplats för de som arbetar på området. De arbeten som kräver inhägnad kommer pågå i cirka två och ett halvt år.

En våtmark med spegeldamm anläggs i sydöstra delen av området. Spegeldammen byggs för att ta hand om drän- och dagvatten och återställer den våtmarksbiotop som funnits tidigare på platsen, Hästa träsk.

Begravningsplatsen byggs vid Granholmstoppen, norr om Tensta och Hjulsta. Den nya begravningsplatsen ligger inom Igelbäckens kulturreservat och projektet har reservatstillstånd för arbetet. En rad andra tillstånd och lov behövs för bygget. I detaljplanen finns stöd för de delar av de arbeten som görs nu och ska göras den närmaste tiden, som schaktarbeten för gravöarna. Vissa åtgärder är inte lovpliktiga, exempelvis behövs inte bygglov för att sätta upp stängsel.

Inför detta nya skede har en bredare inventering gjorts av de träd som berörs av röjning och avverkning. Om man räknar in ett större antal ungträd, grövre buskage, sly och de träd som ska ge plats till våtmarken är totalsiffran knappt 2000 träd, varav hälften ska ge plats till våtmarken. När projektet tidigare angav att endast 250 träd skulle fällas var det felaktigt, siffran var en teknisk beskrivning av fristående träd med en viss diameter.

Det pågår ett löpande arbete för att identifiera hur många träd som ska kunna återplanteras, på ett sätt som harmoniserar med den ängsmark och skog som finns på platsen idag. Våtmarken är viktig för att gynna djur- och fågellivet i naturområdet. Dammen som byggs kommer bilda en vattenspegel framför ceremonibyggnaden som ska byggas 2022-2023. Anläggningen ska även på sikt säkra tillflödet av vatten till Igelbäcken som hotas av uttorkning. Projektet har sökt och kommer att söka de tillstånd och lov som behövs vartefter projektet löper på.

Naturområde och begravningsplats på Järva

Uppdaterad