Sista marken anvisas

Nu har staden valt ut vilka som ska få bygga på de sista tillgängliga kvarteren i Hagastaden. Det handlar om västra Hagastaden som föreslås delas in i tre kvarter, där forskar- och talangbostäder samt seniorbostäder anvisas i Hagastaden för första gången.

Exploateringskontoret föreslår att Humlegården, Seniorgården och Vectura Fastigheter tilldelas varsitt kvarter. En av de viktiga parametrarna i urvalet har varit hur projektidén och bolaget ska kunna bidra till stadens vision om att skapa ett område världsledande inom Life Science i Hagastaden.

- Bolagen har var för sig presenterat förslag på projekt­idéer som vi bedömt svarar på stadens behov och som tillsammans ger en bra helhet, säger Sofi Klingvall, planeringschef för Hagastaden vid exploateringskontoret.

Ärendet ska beslutas i exploateringsnämnden den 18 februari. Kvarteren ingår tillsammans med det redan tidigare till Serneke markanvisade kvarter 37, som planeras bli idrottshall med mera i KFUMs regi, i den västra delen av Hagastaden. Här kommer också inrymmas fickparker och en central torgyta samt garageplatser under mark. Kvarteren ligger väster om Torsplan och nära den kommande tunnelbanan. Då platsen idag används som arbetsområde för just tunnelbanans utbyggnad, kan byggstart ske först om cirka åtta år.

När dessa kvarter har markanvisats finns sedan ingen mer ledig mark i Stockholms stads del av Hagastaden att erbjuda.

FAKTA om markanvisningen:

Anvisningen görs efter ett jämförelseförfarande som rönte stort intresse i branschen. 23 bolag anmälde intresse, varav sju valdes ut för djupare skisser och de tre som slutligen valdes ut är:

Humlegården AB, via dotterbolaget Stenhöga Utveckling 4 AB, och omfattar nybyggnation av cirka 20000 m2 BTA kommersiella lokaler, om cirka 1000 arbets­tillfällen för Life Science-ändamål, samt cirka 40 forskar- och talang­bostäder.

Seniorgården AB (moderbolag JM AB) omfattar nybyggnation av cirka 70-80 seniorbostäder om cirka 7000 m2 ljus BTA, samt

Vectura Fastigheter AB, via dotterbolaget NF Projektering och Förvaltning AB, omfattar nybyggnation av cirka 20000 m2 BTA kommersiella lokaler, om cirka 1000 arbetstillfällen för Life Science-ändamål, samt cirka 80 forskar- och talangbostäder.

Detaljplan för västra Hagastaden är under framtagande och planeras kunna presenteras på ett samråd mot slutet av året. 

Du kan kan läsa mer i tjänsteutlåtandet, punkt 18 i föredragningslistan.
Föredragningslista

Mer om projektet

Uppdaterad