Aktuella arbeten i Slussen vecka 9-10

Maskin som arbetar inne i Katarinaberget och på platsen för ankomsthallen i nya bussterminalen.
Ankomsthallen i nya bussterminalen. Foto: Lars-Gunnar Holmström

Här presenterar vi aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling just nu. Ny information står i kursiv text.

Undrar du något?

Vid störningar eller om du har frågor kontakta oss gärna på 08-508 264 16 eller slussen@stockholm.se.

Följ projektet vecka för vecka

Vill du få detaljerad information om aktuella arbeten, direkt till din inkorg? Skicka ett mejl till slussen@stockholm.se, så lägger vi till dig i sändlistan för projektets veckobrev.

Arbetstider i projektet

 • Vardagar 07.00-19.00 utför vi arbeten som orsakar luftburet buller.
 • Vardagar 07.00-22.00 pågår arbeten i berget som orsakar stomljud.
  Ibland måste vi utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna.
 • På Katarinavägen kan betongarbeten pågå mån – sön 07.00-22.00. Det är inte bullrande arbeten.
  Utlastning av berg från arbetena i Katarinagaraget går i huvudsak numera ut via Stadsgårdsleden. Ett fåtal utlastningar kan ske via Katarinavägen mån - sön 06.00-22.00. Lastningen av sten sker inne i berget och bullrar därför inte.

Nattarbeten

 • Sprängmassor lastas och körs ut via Stadsgårdsleden nattetid, detta är inga arbeten som ska höras utifrån.
 • Nattarbeten Katarinaberget, med start vecka 2 och cirka sex veckor framåt. Arbeten i arbetstunnlar. Dessa arbeten beräknas inte vara störande för närboende.
 • Vecka 9, natten mot måndag, kommer ett nattarbete ske på Södermalmstorg.

Katarinavägen

 • Under vecka 9 fortsätter sista delen av rivningsarbete vid gamla polishuset och utlastning av rivningsmaterialet. Arbetet med att riva och bila ner betongen kan uppfattas något störande. Arbetet utförs under ordinarie arbetstid mellan 07-19.

Södermalmstorg - Guldgränd

 • Natten mot måndag vecka 9, 01:30-05:00 utförs nattarbeten som kan uppfattas störande på arbetsområdet på Södermalmstorg. Det är en konstruktion som monteras ned  nattetid för att uppnå fullgod el- och trafiksäkerhet när ordinarie tågtrafik är ur drift.

 • Från och med vecka 10 kommer spontarbeten att utföras på Södermalmstorg. Arbetet innebär att stålrör borras ner för att förstärka torget. Arbetet utförs under dagtid och kan innebära störande ljud. Arbetet förväntas vara klart under maj månad.

 • Från och med 24 februari klockan 22:00 stängs den provisoriska vändplanen vid Hilton av för att förbereda inför spontningsarbeten under våren på Södermalmstorg. Transporter kommer att släppas in till och från Guldgränd samt till Södermalmstorg 4-8, med hjälp av flaggvakter. Vändplanen kommer vara avstängd fram till början av april.

 • En paus sker i rivningsarbetet fram till början av mars med anledning av flytt av en lyftkran samt en trafikomläggning på Stadsgårdsleden i slutet av februari.

Borgmästartrappan

 • Borgmästartrappan har rivits för att gamla vattenledningar under trappan ska plockas bort.
 • Nedre delen av trappan rivs för att bygga en utrymningsväg från bussterminalen.
 • Sprängningsarbetena i Borgmästartrappan är nu klara. Nu väntar betongarbeten, som räknas som tysta arbeten.
 • Borgmästartrappan öppnas upp för allmänheten i samband med att bussterminalen står klar slutet 2023.

Bussterminalen i Katarinaberget

Vardagar 07.00-22.00 pågår sprängnings- och borrningsarbeten i berget.

 • Vi spränger nu ut det norra utrymmet för bussarnas avgångsplatser. Sprängningsarbetena går från båda hållen, västerut och österut, för att så småningom mötas på mitten.

 • I berget utförs också kompletterande arbeten, såsom mindre sprängningar i golvytorna. Både borrningarna och sprängningarna blir mindre intensiva då ljudkällan främst riktas nedåt.

 • Nattarbeten pågår i arbetstunnlar sedan vecka 2. Arbetet består främst av bilningsarbete med handhållna maskiner och utförs för att kunna upprätthålla full kapacitet i dessa tunnlar. Dessa arbeten är inte klara än men väntas bli klara under vecka 9.

 • Under de kommande månaderna pågår de sista arbetena med att lasta ut bergmassor från Katarinaberget.

 • I avgångshallen arbetar två borriggar från varsin front och väntas mötas i mitten inom några veckor. Arbetet har gått lite långsammare här då arbeten med teknikutrymmen har prioriterats.
  Dessa arbeten upplevs intensiva för närboende. Vår bedömning är att stomljuden kommer att vara betydligt mildare i de flesta delar av berget, så snart arbetena med avgångshallen är klara.

 • Parallellt med arbeten i avgångshallen arbetas det med ett större teknikutrymme som ska sprängas ut strax under Sjöfartshotellet. Arbetet kommer att pågå fram till maj. Dessa arbeten är också av tyngre art och kommer att innebära kraftiga sprängningar - likt de i avgångshallen. I februari och mars borras det upp i taket, vilket orsakar kraftigare stomljud. I april och maj borras det istället nedåt, vilket väntas ha en mindre påverkan med stomljud.

 • Mindre arbeten utförs runt om i berget och i höjd med Thor Modéens trappa väntar ett mindre sprängningsarbete runt mars/april för ett mindre teknikutrymme.

 • Under april och maj väntas ett mindre antal sprängningar jämfört med hur det är nu. Såväl stomljud som sprängningar bör upplevas mildare.

 • Sammanfattningsvis pågår de mer intensiva sprängningsarbetena fram till april. Till en början i avgångshallen och under februari och mars månad strax under Sjöfartshotellet.

 • Se filmen om nya bussterminalen här

Framdriftskarta

En ungefärlig bild av var borrning/sprängning pågår under vecka 9-10. Klicka för att förstora.

Bussterminalen i Katarinaberget - infartsramp 

 • Under helgen vecka 8 utförs arbeten med vattenbildning av stödmuren i infartsrampen. Ljudet låter ungefär som en högtryckstvätt, och bedöms inte vara störande för omgivningen.

Katarinagaraget - Katarinavägen

 • I Katarinagaraget pågår fortsatta losshållningsarbeten. Det innebär bland annat arbeten med borrningar och sprängningar. Dessa arbeten blir troligen klara i mitten av mars.

 • Ett hål har öppnats upp mellan Katarinagaraget och bussterminalen. I framtiden kommer där att finnas rulltrappa och hiss mellan planen.

 • Mindre sprängningsarbeten för bussterminalens huvudentré på Katarinavägen pågår.

 • Antalet lastbilar med bergmassor på Katarinavägen minskar nu då det inte några större bergmassor tas ut.

 • Fler sprängningar följer nu framöver, när det ska borras underifrån bussterminalen. Dessa sprängningsarbeten kommer att pågå fram till maj 2021.

Ventilationsschakt vid Glasbruksgatan/Klevgränd

 • Intill Glasbruksgatan sprängs ett ventilationsschakt till den nya bussterminalen och vi kommer att spränga ett vertikalt schakt nedifrån berget och upp mot schaktet, i början av 2021.

 • Betongarbeten pågår fram till i vår och väntas inte orsaka något buller. Något mindre borrjobb kan bli aktuellt längre fram i arbetet. Därför låter vi planket stå kvar till i vår, för att minska risken för buller för de närboende.

 • Bottenplattan har gjutits färdigt i betong. Nu ska väggar byggas upp. En kran har monterats på arbetsområdet, för att bistå med betongarbeten.

 • Den del av Glasbruksgatan som går ner till Katarinavägen är stängd och även en del av Klevgränd. Vägen och de trappor som tidigare var där, kommer att börja återställas till ursprungligt skick när arbetet med ventilationsschaktet är klart, efter sommaren 2021. Det är i dagsläget inte klart när gatan återställs av trapporna kan öppna igen.

Lokattens trappa

 • Trottoaren beläggs med plattor, och trappan och väggen mot Stadsgården stensätts. Det stora pusslet med att stensätta invändigt och utvändigt är i stort sett klart!

 • Arbeten med bergschakt har påbörjats. Arbetet kan bullra och uppfattas av närboende. Arbetena sker ovan jord med en mindre borrigg. Sprängningarna sker på fasta tider, klockan 10:00, 14:00 och 18.30. Trafiken på Stadsgårdsleden stängs av i samband med sprängningarna. Dessa arbeten förväntas pågå fram till mitten av april.

 • En ny hiss har börjat monteras. Den öppnar för allmänheten 2023.

 • Se filmen om Lokattens trappa här

Projekt Slussens vattenområden

Västra bron

 • Rivning av Västra bron fortskrider. Arbetet med utlastning av betong och armering är färdigt för nu.

 • Under vecka 9-10 och framöver rivs brons norra delar. Betongbjälklaget över Karl-Johan slussen är nu rivet och rivning av stålbalkar pågår.

 • Under kommande veckor sker rivning av däckskajen.

 • Taket till Nils Ericsson slussens avbördningslucka kommer att rivas under vecka 9-10. Därefter fortskrider rivning av bjälklaget av Nils Ericsson slussen. All rivning kommer att ske mellan under ordinarie arbetstid.

 • Rivningen av västra bron förväntas vara klar i slutet av 2021.

Skeppsbrokajen, Munkbron och Munkbroleden

Slussplan

 • Under vecka 10 påbörjas grundläggningen av kajen öster om Nils Ericson slussen och västra bron.
 • Arbetet med pålning kan komma att uppfattas som störande ljud.

Östra Mälarkajen

 • Pålningsarbeten pågår för grundläggning av den nya Östra Mälarkajen - en stensatt kaj. Arbetet med kajen förväntas vara klart mot slutet av våren.
 • Allt arbete sker dagtid och borrningen inför pålning kan upplevas något störande.

Kolingsborg

 • Kolingsborg kommer, likt västra bron, att tuggas och bilas ned. Materialet - betong och armering, kommer att sorteras och fraktas bort.
 • Arbetet med rivningen av Kolingsborg förväntas ta 3-4 veckor med start vecka 9-10.

Stadsgårdsleden - Stadsgårdstunneln

 • TRAFIKOMLÄGGNINGEN: Natten till måndag vecka 9 sker en trafikomläggning på Stadsgårdsleden för samtliga trafikslag för att möjliggöra fortsatt rivning av gamla konstruktionerna ovan tunnelbanan och Kolingsborg. Samtliga körfält har flyttats söderut i tunnelröret.

Uppdaterad