Nu är arbetsområdet inhägnat

Vy över spegeldammen mot ceremonibyggnad
Vy över spegeldammen mot ceremonibyggnad

I början av vecka 8 gjordes de sista insatserna för att helt hägna in arbetsområdet för begravningsplatsen på Järva. Inom kort börjar markarbete för att bland annat anlägga en våtmark med spegeldamm.

Nu när inhägnaden är på plats är det viktigt att den får vara orörd. Om det görs hål i stängslet riskerar djur att gå in på området och kan sedan inte komma ut. Det gäller både vilda djur och exempelvis hundar. Området är en arbetsplats och projektet har kontakt med de som ansvarar för viltvård och naturvård inom Igelbäckens kulturreservat.

Stängslet har satts upp för att det ska vara tryggt för allmänheten att vistas i anslutning till platsen och för att det ska vara en säker arbetsplats för de som arbetar på området. Förra veckan inleddes avverkning. Träd och annan växtlighet som ska sparas kommer att skyddas under byggtiden.

Snart inleds markarbeten för våtmarken som ska anläggas i den sydöstra delen av området, i det som tidigare var Hästa träsk. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd och fatta beslut om anläggningen av våtmarken. Våtmarken kommer skapas genom att jord schaktas bort. Schaktningen kräver ett speciellt marklov som är beviljat.

Arbetet på området kommer att styras enligt ett miljökontrollprogram som godkänts av Stockholms stads miljöförvaltning.

Miljökontrollprogrammet innebär bland annat att jordmassorna kommer att kontrolleras på plats genom provtagning och sedan analyseras avseende olika typer av föroreningar. Jordmassor med höga halter av föroreningar kommer att schaktas bort och hanteras med stor försiktighet för att minimera risken att föroreningar sprids. I de fall då provtagning visar på låga föroreningshalter kan jordmassor återanvändas för återfyllnad, dock inte i gravöarna som ska fyllas på med ny jord.

Under projektets gång kommer ytligt markvatten att kontrolleras regelbundet över hela arbetsområdet. Upptäcks förhöjda halter av föroreningar ska vattnet genomgå behandling i en reningsanläggning. Vattnet kommer enbart släppas till omgivningen om provtagningarna visar godkända nivåer. Det kommer också finnas ett kontrollprogram för ytvatten utanför projektområdet. Det ger ytterligare kontroll över att omgivningen inte påverkas av eventuella föroreningar från området. Varken grundvattennivån eller grundvattenkvaliteten bedöms påverkas av projektets arbete.

Inhägnaden kommer att tas bort om två och ett halvt år, det vill säga efter sommaren 2023. Begravningsplatsen ska stå klar om tre år, 2024.

Uppdaterad