Schaktarbete för vägar börjar västerifrån

Illustration av Järva begravningsplats
Under vecka 12 börjar arbetet med att anlägga vägar för den nya begravningsplatsen på Järva. Illustration Kristine Jensen Tengstue.

Under vecka 12 inleds bygget av vägarna på begravningsplatsen på Järva. Arbetet börjar västerifrån och vägarna byggs successivt åt öster mot den kommande våtmarken. Parallellt pågår provtagning av jorden inom hela området.

Vägar för transport och ledningar

Vägarna börjar byggas västerifrån för att projektet vill säkra bra transportvägar för de fordon som ska arbeta inom området och för de lastbilar som ska köra bort schaktmassor.

I vägarna kommer det att dras ledningar för el, vatten och avlopp. El behövs dels för den belysning som kommer finnas på begravningsplatsen, dels för den ceremonibyggnad som ska byggas i den nordöstra delen av området. Vatten och avlopp kommer dras fram till gravöarna och till ceremonibyggnaden och ekonomibyggnaden.

Provtagningar för miljökontroll

Runt om på arbetsområdet görs provtagningar av jorden. Provtagningarna är en del av projektets miljökontrollprogram. Miljökontrollprogrammet har godkänts av Stockholms stads miljöförvaltning och projektet har en löpande dialog med miljöförvaltningen.

Innan schakt av vägar påbörjas tas prover i så kallade provgropar. Jordmassorna kommer att bedömas och hanteras utifrån såväl kvalitet som föroreningshalt. Jorden från schaktningen kommer antingen köras bort från projektet för att omhändertas eller om möjligt återanvändas på plats. Utsorterat bergmaterial kommer att transporteras bort och om möjligt bearbetas i en krossanläggning för att kunna återanvändas.

Bodar och kommande byggnader

I den västra delen av området har projektet etablerat bodar för personalen som arbetar med bygget. På den ytan kommer sedan ekonomibyggnaden för begravningsplatsen att uppföras. Ekonomibyggnaden kommer innehålla utrymmen för kyrkogårdsförvaltningens medarbetare och utrymmen för maskiner och material som krävs för skötsel och drift.

Inhägnad för säkerhet

Området är inhägnat och det är viktigt att inhägnaden får vara orörd. Dels är området en arbetsplats och inhägnaden finns för att skydda allmänheten och de som arbetar på platsen, dels riskerar djur att komma in på området om stängslet förstörs. Projektet har löpande kontakt med de som ansvarar för viltvård och naturvård inom Igelbäckens kulturreservat.

Uppdaterad