Frågor och svar - tema cykel

Under vecka 16 fokuserade vi lite extra på cykeltrafiken genom Slussen och avslutade med en frågestund på temat. Här har vi besvarat de frågor som kom in.

När är den nya gång- och cykelbron, bredvid tunnelbanespåren klar?

Den planeras stå klar 2025.

När ska allt vara klart? 

Trafiklösningen i nya Slussen ska stå klar 2025.

Varför gör ni inte bra cykellösningar – både omledningar och slutlösning?

Byggområdet är en komplicerad plats med många utmaningar och krav. Det innebär att framkomligheten inte alltid blir så bra som man kan önska. Slutlösningen tror vi kommer att upplevas som en bra lösning för cyklister.

Har ni åtgärdat den skarpa kurvan i slutet av gång- och cykelbron, vid anslutningen till Munkbron?

Det pågår ett arbete med att göra anslutningen från gång- och cykelbron till Munkbron så smidig som möjligt.

Hur kommer gång- och cykelbanorna separeras?

De kommer att separeras genom olika materialval. På vissa ställen blir det också höjdskillnader.

Varför är det så många osynkade trafikljus för cyklister? Långa köer idag.

Trafiksignalerna ska i många korsningar reglera flera olika trafikslag med olika förutsättning att ta hänsyn till. Trafiksignalerna hänger också ihop i större system där ändringar på ett ställe kan få konsekvenser på flera andra ställen med nya köbildningar och problem i korsningar. Vi gör hela tiden små justeringar och förbättringar i signalerna för att optimera så långt det är möjligt. Sedan är det så att när trafikvolymerna är riktigt stora, oavsett om det handlar om cyklar eller bilar, kommer köer uppstå hur bra trafiksignalerna än är optimerade.

Är det något specifikt trafikljus du tänker på fungerar mindre bra får du gärna lämna en synpunkt om det i Tyck till-appen eller på webben: https://trafik.stockholm/tyck-till/

Det behövs bättre skyltning när man kommer från alla håll!

Området kring Slussen är en byggarbetsplats som ständigt förändras. Förändringar kan ske över en natt och därför är det viktigt att alltid anpassa farten, oavsett fordon, för att hinna se skyltar och förändringar i vägbanan.

Hur hanterar ni att text och pilar på övergångsställen i cykel- och körbanorna är bortnötta?

När vädret tillåter kommer övergångsställen och körbanor att målas på nytt.

Får cyklister köra på vilken väg de vill, och om det finns cykelväg - varför tar man då bilvägen?

Cyklister får inte cykla på trottoaren men det är tillåtet välja bilväg/motorfordonsväg om hen bedömer att det är säkrare och mer förenligt med slutmålet.

Får mopeder verkligen köra på cykelbanan?

Ja, moped klass 2 får köra på cykelbanan.

Varför öppnas inte Söderledstunneln för cykeltrafik?

Arbetet runt Slussen sätter begränsningar för framkomligheten i stort på Södermalm. Cykeltrafik i Söderledstunneln innebär flera utmaningar som gör att det inte är en effektiv lösning just nu.

När blir farten begränsad till 30 km/h på Skeppsbron?

Det pågår ett arbete med att se hur framtidens Skeppsbron kan se ut och fungera. Fokus i arbetet är att framtidens Skeppsbron ska ge mer utrymme för gående och cyklister, det ska bli bättre både ur framkomlighets-, tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt ska det finnas bra utrymme för bussar och kollektivtrafik. Utredningsarbetet som nu pågår tittar också på hur Skeppsbron kan ha mer plats för verksamheter och vistelse, hur närheten till kajen och vattnet kan lyfts fram samtidigt som de behov som boende i området har tas omhand. I detta arbete kommer frågan om hastigheter på Skeppsbron finnas med.

Den södergående cykelbanan på Skeppsbron är skyltad med vänstersväng mot Nacka, men körfältet för vänstersväng ligger höger om körfältet rakt fram. Vad fyller det för funktion?

Utformningen är anpassad till slutlösning och trafikljusen står i sitt slutgiltiga läge. Just nu leds trafiken tillfälligt på ett annat sätt, och lösningen anpassas efter dagens situation.Så snart vädret tillåter planerar vi att måla körfälten på nytt, vilket kommer att underlätta vägvalet.

Måste jag cykla nu?

Vi hoppas att du väljer det transportslag som passar dig bäst vid tillfället.

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor om att cykla i Stockholm?

Då rekommenderar vi att du klickar in på Cykla i Stockholm – här finns massor med schysta cykeltips.

Till webben Cykla i Stockholm

Undrar du över något mer rörande cykeltrafik i Slussen? Välkommen att höra av dig till oss, slussen@stockholm.se 

Uppdaterad