Hur och när används Båthusparken?

Under våren undersöker vi tillsammans med studenter från Stockholm tekniska institut hur och när Båthusparken används. Syftet är att bättre kunna planera för underhåll och utveckling.

– Det är kul att få vara med i detta projekt, från planering till utförande. Vår förhoppning är att vi ska kunna utläsa trender över tid för att se hur parkens olika delar används och när. På så sätt kan det även fungera som underlag för vidare utveckling och planering, säger Jimmy Hasselberg, en av studenterna på Stockholms tekniska institut.

Piloten i Båthusparken är del i forskningsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden som ingår i det strategiska innovationsprogrammet IoT-Sverige och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Andra pilotprojekt som genomförs inom projektet är test av sensorer för insamling av data till en digital resvaneundersökning samt lokala väderstationer och markfuktighetssensorer för uppföljning och underhåll av grönytor och klimatanpassning vilka testas tillsammans med projektet Smarter Greener Cities.

Tillgången till jämförbara och kvalitetssäkrade data är en förutsättning för staden att bli mer resurseffektiv och hållbar. Dessa data är betydelsefulla för att enkelt och systematiskt kunna följa upp de krav som ställs och säkerställa att allt blir som det är överenskommet.

Läs mer om Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden


På bilden: Från vänster till höger är studenterna Gauri, Peter, Amir, Jimmy och Yacoub som jobbar med projektet och som nu börjat sätta upp sensorerna.

Läs tidigare nyheter:

Uppdaterad