Synpunkter och svar om östra Hagastaden

Våren 2020 presenterade Stadsbyggnadskontoret ett förslag för hur östra Hagastaden ska utvecklas. Förslaget visades upp för synpunkter och sammanlagt kom 189 svar från enskilda personer och organisationer .

Stadsbyggnadskontoret har gått igenom vad alla skrivit, övervägt, sammanställt och svarat dem som skickat in synpunkter. Sammanfattningsvis tycker de flesta som skickat in svar att det är bra att området utvecklas men har olika synpunkter på förslaget. En del av det som påpekades arbetar nu Stadsbyggnadskontoret vidare med.

-En stor andel av synpunkterna handlar om avvägningen mellan olika intressen i markanvändningen. Det är många synpunkter gällande området närmast Nationalstadsparken där vissa vill att marken ska användas för mer idrott, främst stora fotbollsplaner. Andra vill att samma område ska utvecklas med mer park. Samtidigt behöver staden växa med bland annat bostäder, arbetsplatser och skola, vilket också är en förutsättning för projektet ska kunna förverkligas, säger Magnus Bäckström, ansvarig planarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret.

Under hösten 2021 visar Stadsbyggnadskontoret det reviderade förslaget. Därefter är det kommunfullmäktige som tar beslut om den nya detaljplanen. Byggnads/husproduktionen påbörjas tidigast i slutet av 2024, innan dess kommer dock de stora vägarna behöva byggas om.

Vill du läsa vad organisationer och enskilda personer tyckte? Och vad Stadsbyggnadskontoret svarade? Allt finns att läsa i det 229 sidor långa dokumentet ”Samrådsredogörelse” diarienummer 2016-17865, se länk nedan.

Samrådsredogörelse 

Uppdaterad