Staden söker en ankarbyggaktör till stort kontorsprojekt i Norra Djurgårdsstaden

Valparaiso, ett av områdena i Värtahamnen, som ingår i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden ska markanvisas. Kommande utvecklingen av Valparaiso syftar till att knyta ihop Gärdet och Värtapiren genom att överbygga de barriärer som finns idag. Den nya bebyggelsen kommer till största del att innehålla kontor med inslag av kommersiella lokaler, infrastruktur, logistik och bostäder.

Valparaiso ska bli ett hållbart kontorsområde med ett stort fokus på innovation och hållbarhet. Totalt bedöms cirka 150 000 kvm BTA kommersiell bebyggelse tillskapas vilket kan motsvara cirka 5 000 arbetsplatser.

På grund av områdets storlek och komplexitet samt ett önskemål om att låta marknaden få vara med och påverka kommande verksamheters innehåll kommer Valparaiso att markanvisas genom direktanvisning med jämförelseförfarande.

För att säkerställa att projektidé, kvalitet och genomförandeförmåga uppnås har fyra kriterier sats upp som anbudsgivarna behöver kvalificera sig i. Anbudsförfarandet avses starta under augusti och kommer att utvärderas under hösten 2021.

Processen syftar till att teckna markanvisningsavtal med en ankarbyggaktör som tillsammans med staden utvecklar området fram till samråd varvid byggrätterna markanvisas Ankarbyggaktören garanteras en markanvisning om cirka 75 000 kvm ljus BTA.

Läs mer om Valparaiso

Uppdaterad