Fler träd sparas i Prästgårdsparken och Sjörövarparken

Prästgårdsparken och Sjörövarparken i Solberga rustas upp och kopplas samman. Efter inkomna synpunkter har staden ändrat parkens utformning något för att kunna spara fler av de befintliga träden.

Prästgårdsparken och Sjörövarparken rustas upp

I samband med att det nya bostadsområdet i Älvsjöstaden byggs rustas även Prästgårdsparken och Sjörövarparken upp och kopplas samman. En ny gång- och cykelväg anläggs också längs Sjörövarparkens västra sida och vidare mot Kämpetorpsskolan. Entreprenaden startade i april och planeras vara klar sommaren 2022.

En av grundtankarna med upprustningen av parken, som finns angivet i parkplanen för Älvsjö, är att knyta ihop den inre parkbilden så att både den visuella kontakten och framkomligheten mellan de idag separerade delarna blir bättre. Parkplanen anger också att parkens värden för lek, aktivitet och rekreation ska utvecklas.

Vid utformningen av parken har kompromisser gjorts med hänsyn till befintlig växtlighet, behov av nya öppna ytor, trygghet, behov av större lekplats, behov av nya entréer och möjligheter att ta sig fram tvärs över parken. Val av markbeläggningar och utformningen av lekplatsen har gjorts för att kunna spara så många träd som möjligt.

Inkomna synpunkter

Upprustningen av parkerna innebär att flera träd och buskar tas bort. Efter att ett antal träd lappades för fällning i april hörde boende och föreningar av sig till staden med synpunkter och önskemål om att träd skulle sparas och beståndet av vildtulpaner i parkerna säkerställas. Projektgruppen på exploateringskontoret har nu tagit fram en något ändrad utformning av parken för att kunna spara fler träd och säkerställa att beståndet av vildtulpaner blir kvar.

Illustrationsplan Prästgårdsparken och Sjörövarparken

(Öppna bilden i större format här)

Flera träd sparas

Ändringar i parkens utformning har gjorts för att kunna spara fler träd. Bland annat har gångvägen breddats på två ställen och den öppna gräsytan minskats något.

  • Ett kastanjeträd vid odlingsytan sparas på bekostnad av några av de planerade odlingslådorna.
  • Gångvägen vid parkens södra entré breddas för att möjliggöra att tre prydnadsäppelträd kan sparas i en stenmjölsyta.
  • Gångvägen breddas även runt en större ek som därmed kan sparas.
  • En hägg med flera stammar som står mitt emot den gamla prästgårdens entré kan också sparas inom en cirkel med marktäckare.
  • Ett träd/större buske i den norra delen av lekplatsen kan sparas i en stenmjölsyta.
  • Två av fyra fågelbärsträd sparas också vid den planerade öppna gräsytan.
  • Ytterligare fem träd, markerade i illustrationsplanen, sparas.

Vildtulpaner sparas och delar av beståndet flyttas

I parkerna finns idag ett bestånd av vildtulpaner. Ungefär hälften av beståndet av vildtulpaner kommer att sparas i sitt nuvarande läge. Området kommer att ramas in med nya rododendronbuskar vilket innebär att vildtulpanerna står mer skyddade än de gör idag. Till exempel skyddas de från att klippas ned då de inte står i direkt kontakt med gräsytan.

Vid den planerade öppna gräsytan finns idag fyra fågelbärsträd med rododendronbuskar och vildtulpaner. För att kunna skapa en öppen gräsyta, och fullfölja parkplanens intentioner att skapa bättre framkomlighet och knyta ihop parkbilden, var planen att ta ned alla fyra fågelbärsträd. Två av dessa väljer vi nu att spara varför gräsytan därmed blir mindre än vad som ursprungligen var tänkt. Rododendronbuskarna intill träden är i mycket dåligt skick och kommer att tas bort. Vildtulpanerna, som står intill buskarna, kommer att tas om hand och flyttas till ett mer skyddat läge. Moviums växtrådgivning vid SLU i Alnarp har tillfrågats inför detta för att säkerställa att det är möjligt.

Träd som kommer att fällas

De träd som är aktuella för fällning står antingen där det planeras för en större lekplats eller i kommande gång- eller cykelvägar där det inte är möjligt att runda dem. Två av fyra fågelbär tas ned för att skapa en öppen gräsyta. Tre träd tas ned vid lekplatsen för att möjliggöra ny sandlåda och klätterställning. Ett träd i lekplatsens södra del tas ned för att möjliggöra en ny mur. Muren anläggs för att skapa en bättre entré och avgränsning till parken.

En Thuja (vid den gamla prästgården), två askar (mellan bollplanen och basketplanen) en björk och en sälg i dåligt skick (strax norr om askarna) tas ned för att möjliggöra den nya gångvägen. Ett mindre träd tas ned för att möjliggöra den nya gång- och cykelbanan.

Flera nya träd och buskar kommer att planteras i parkerna, cirka 30 nya träd är planerade i projektet.

Gång- och cykelvägen får delvis ny sträckning

Gång- och cykelvägen intill Solbergaskogen kommer att få en ny sträckning, närmare stängslet. Samma sträckning som den tillfälliga gångbanan som finns där idag. På den norra sidan av vägen planeras för en groddamm. Groddammen ingår inte i det här projektet men arbeten samordnas av exploateringskontoret.

Läs mer om upprustningen

Uppdaterad