Konduktören på granskning

Visionsbild. Vy mot bebyggelsen längs den östra sidan av Bredängsvägen. Bild: ÅWL arkitekter

Fram till och med den 2 juni kan du lämna synpunkter på detaljplanen Konduktören som ingår i Fokus Skärholmen. Fem nya bostadshus med sammanlagt cirka 170 lägenheter föreslås längs Bredängsvägen. Bredängsvägen blir en mer stadslik gata och kopplar samman de centrala delarna av Bredäng, utbyggnadsområdet Mälaräng och villabebyggelsen i de västra delarna av Mälarhöjden.

Fem bostadshus längs Bredängsvägen

De nya bostäderna ska bidra till Bredängsvägens utveckling från genomfartsled till en tryggare, tätare och mer stadslik gata och till att koppla samman de centrala delarna av Bredäng, utbyggnadsområdet Mälaräng och villabebyggelsen i de västra delarna av Mälarhöjden. Bredängsvägen byggs om för att möjliggöra ett tryggare, säkrare och mer stadslikt gaturum med lägre hastigheter och mer plats åt gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.

De fem nya byggnaderna kantar båda sidor av gatan och ska bidra genom sin orientering mot gatan och hög entrétäthet till ett tätare, tryggare och mer stadsmässigt gaturum. I entré- och bottenvåningarna möjliggörs lokaler och verksamheter.

Befintlig naturmark med tallar, ekar och berg i dagen sparas så långt det är möjligt.Öppningarna mellan husen gör att naturen blir närvarande i gaturummet och ger goda ljus- och siktstråk. Grönområdet kan, i och med öppningarna, fortfarande nås av närboende.

De nya boendemiljöerna ger goda förutsättningar för möten i vardagen. På bostadsgårdarna finns plats för lek och umgänge. Husen får enhetliga fasader mot gatan, beklädda med ett tegelmaterial.

En större bostadsgård anläggs på planterbart bjälklag ovan garaget vid hus 1 och 2.

För att tillföra kvalitativ stadsgrönska och förstärka sambandet mellan stadsdelar läggs särskild omsorg vid gaturummet och en ny platsbildning. I mötet mellan Bredängsvägen och Ugglemossvägen skapas en mötesplats och en länk mellan den stadsmässiga gatan, intilliggande bebyggelse och den grönskande omgivande naturmarken. Platsen avses att bli en av flera små platser längs Bredängsvägen.

Justeringar sedan samråd

 • Antalet bostäder är nu 166
 • Planområdet har utökats söder om Ugglemossvägen och Hus 5 har tillkommit.
 • Mindre parkmark norr om hus 1 vid Bredängsvägen har utgått för att ingå i planen för centrala Bredäng.
 • Antal våningar är samma som samråd men lite marginal på nockhöjd har tillkommit.
 • Vinklar i husens fasad har tagits bort.
 • Balkonger mot Bredängsvägen är utanpåliggande. Vid samråd skulle balkonger inte kraga ut utanför angiven byggrätt.
 • Hus 4, placering har ändrats. Det var lite vinklat/vriden vid samråd.
 • Parkeringsficka för hus 4 har flyttat framför huset. Nu behöver vi inte göra åverkan på de berghällar som idag ansluter till vägen norr om huset. Dessutom blir det en mer trafiksäker lösning.
 • Höjd på stödmur vid ramp (infart till garage) har varit 3 meter men vid granskning är 2 murar om 2 meter.
 • Garage undermark har utökats.
 • Sophantering med mobil sopsug har tillkommit.
 • N1 bestämmelse för träd vid ramp har tagit bort, trädet skyddas genom avtal med staden.
 • Platsbildning norr om Ugglemossvägen har tillkommit som grönkompensation. I hörnet Ugglemossevägen och Bredängsvägen planeras en mindre platsbildning med sittplats, blommande träd och annan plantering. En liten plats att slå sig ner på en promenad i kvarteret, på väg mot till exempel Bredängs Centrum eller bara för att komma ut och sätta sig i solen en stund.

Tyck till!

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen.

Du kan lämna synpunkter fram till och med 2 juni 2021 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:
Stadsbyggnadskontoret Box 8314104 20 Stockholm
Ange ärendets diarienummer: 2012-18011

Den som inte framfört synpunkter senast 2 juni 2021 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer:

Uppdaterad