Norra Djurgårdsstaden växer vidare in i hamnkvarteren

Norra Djurgårdsstaden växer söderut och in i hamnkvarteren. Genomförandebeslut om Södra Värtahamnens första detaljplan togs i exploateringsnämnden den 5 maj. Planen inkluderar fem kvarter. Sedan tidigare har Värtapiren byggts om och flyttats längre ut i vattnet för att friställa mark för att kunna bygga kontor och bostäder. Som förberedelse har även Södra Kajen redan byggts om och fungerar nu som ett cykelstråk förbi exploateringen. Den framtida Värtahamnen kommer att rymma cirka 20 000 arbetsplatser och ge plats för 5 000 boende.

Den första detaljplanen i Södra Värtahamnen kommer att innehålla kontor, hotell och handel. Bebyggelsen kommer att utgöra en ny vattenfront och entré till Stockholm vilket ställer krav på en sammanhållen utformning med hög arkitektonisk kvalitet. Kontorshusen som byggs utmed Värtabassängen fungerar också som en bullerskärm mot hamntrafiken för de bostäder som ska byggas i kommande etapper.

– Värtahamnen är en komplex miljö, gammal infrastruktur ska hanteras och ny infrastruktur ska planeras och byggas. Tillsammans med alla inblandade aktörer arbetar vi nu för att hitta lösningar på de kvarstående utmaningar som berör den fortsatta planeringen och utvecklingen av kommande etapper i Värtahamnen, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden.

Utöver planering tillsammans med cirka tjugo byggaktörer om detaljplanerna har staden dessutom pågående samverkansprojekt för att hitta lösningar på statliga frågor såsom omfördelning av kapacitet på Värtabanans bangårdar för att kunna ta bort barriärer i form av spår, och precisering av riksintresset för Östlig Förbindelse.

Kommande stadsutvecklingen i Värtahamnen innebär en omfattande förändring av området. En sammanhängande stadsmiljö med nya offentliga rum i anslutning till vattnet kommer att växa fram. 700 meter ny kajpromenad byggs, ett stort trädäck med sittplatser anläggs på den nybyggda Saltpiren i den norra ändan av Södra Värtahamnen. Och utmed kajpromenaden kommer olika soffmöbler att ta plats.

Ett torg och en park kommer att löpa genom stadsdelen ner till kajen och i anslutning till parken kommer pendelbåten att lägga till, som redan idag trafikerar Ropsten-Nacka-City.Bottenvåningarna kommer att rymma service, restauranger och caféer och i en av de kommande etapperna är en saluhall planerad. Förskolor och eventuellt en skola finns också med i planerna.

Genomförandebeslut för denna första etapp i Södra Värtahamnen togs beslut om i exploateringsnämnden den 5 maj. Planen för etappen beräknas antas i kommunfullmäktige under kvartal 2, 2021.

Mer information, samt frågor och svar om Värtahamnen/Södra Värtahamnen finns här. 

Uppdaterad