Nu byggs den tillfälliga parkeringen

I slutet av april inleddes arbetet med den tillfälliga parkeringen vid Granholmstoppen. Området hägnades in och ytan fylls med kross så den blir plan. Den befintliga parkeringen kommer byggas om och stängslas då in i arbetsområdet.

Klar i början av maj

Den tillfälliga parkeringen beräknas vara klar i början av maj och kommer användas under en stor del av byggtiden för begravningsplatsen.

Begränsade parkeringsplatser

Stockholms stad arbetar för att transporter främst ska ske till fots, med cykel eller kommunalt. Därför prioriteras inte biltrafik och inte heller parkeringsplatser. Det innebär att antalet parkeringsplatser kommer att vara begränsat, både under byggtiden och när begravningsplatsen är färdig. En busshållplats kommer framöver finnas i anslutning till begravningsplatsen.

Gravöar och vägar

Projektet har börjat schakta för en av gravöarna. Jorden provtas och de massor som kan återanvändas sparas på platsen. Jordmassor som behöver bearbetas fraktas till anläggningar där de omhändertas.

Arbetet fortsätter med att anlägga vägar och lägga ned rör för el, vatten och avlopp.

Discgolfpark

Stockholms stad och företagaren som driver discgolfparken har skrivit ett tioårigt avtal för en stor del av området vid Granholmstoppen intill den nya begravningsplatsen.

Uppdaterad