Över 400 personer besvarade webbenkät om Hanstavägen

Bostäder vid Hanstavägen
Området markerat med lila linje. Foto: Lennart Johansson.

En plats man tar sig förbi gående eller med cykel och ett fint naturområde för promenader och rekreation, var några av kommentarerna. Närmare 3000 synpunkter lämnades om området vid Hanstavägen i Husby.

Området planeras att omvandlas med 750 bostäder, kontorslokaler och lokaler för centrumändamål som kan bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk. Platsen består av en cirka 600 meter lång sträcka av Hanstavägen och anslutande naturmark mot bostadsbebyggelsen i Husby.

Stockholms stad genomförde webbenkäten under april och maj. Syftet var att samla in kunskap om hur området används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget.

Frågorna handlade bland annat om favoritplatser, otrygga och trygga platser samt hur man rör sig i området. Totalt deltog 417 personer och tillsammans lämnade man nästan 3000 synpunkter.

Favoritplatser

När det gäller favoritplatser inom området så pekas den norra delen ut som promenad-, löp-, och cykelstråk med uppskattade grönområden och skogsgläntorna. Det är också en plats där många går och passerar på väg till busshållplatserna med avgångar mot Sollentuna och Kista.

Korsningarna mellan den norra delen av Kista och den mer centrala delen av Husby anges som ett fint ställe att promenera kring där stigarna gör att man slipper ta en mycket längre väg till fots. Även södra delen av området anges som promenadstråk. Här lyfts även området på andra sidan Hanstavägen fram som ett uppskattat grönområde och särskilt då kring Kista gård.

Otryggt kvällstid

Samtidigt som kvaliteter som rekreationsområde lyfts fram anger många att man upplever otrygghet här, bland annat på grund av dålig belysning och att platsen känns öde och skräpig. Det är därför en plats man undviker kvällstid. Trafiken anges också som påträngande och bullrig. De flesta markerar rörelsemönster längs med området och över Hanstavägen till och från Kista.

Under fritextsvaren nämns bland annat önskan om ökad trygghet, bättre belysning, ökad trivsel med fler bänkar, fler samlingslokaler, kontorslokaler för småföretagare, lekplatser, utegym, fler restauranger, butiker och caféer, mer platser för ungdomsidrott och ökad kvinnlig närvaro,

Överbelastat vägnät

Här nämns också behovet av att förbättra vägnätet som anses överbelastat. Särskilt under eftermiddagarna. Fler övergångsställen och gångbroar efterlyses också.

Många har även valt att markera favoritlaster och otrygga platser utanför området som planeras att bebyggas längs med Hanstavägen. Här lyfts Järvafältet fram som en oas och fristad fri från oväsen där man kan uppleva stillhet, djurliv, promenera, träna eller bara andas.

När det gäller otrygghet så anges både Husby och Kista centrum som otrygga platser, speciellt kvällstid då många ungdomar vistas där och för att det förekommer handel med droger.

Läs mer och ta del av en sammanfattning av enkäten.

Uppdaterad