Bonava anvisas mark i Kvarnbacken efter markanvisningstävling

Flygbild över området där markanvisning gjorts. Det aktuella området ligger söder om Östbergahöjden.
Röd markering visar ungefärligt område för markanvisningen

Bonava Sverige AB har blivit anvisad mark i projektet Kvarnbacken i Östberga. Beslutet togs i exploateringsnämnden den 17 juni 2021.

Markanvisningen gäller nybyggnation av cirka 70 lägenheter i Kvarnbacken, ett område som ligger söder om Östbergahöjden. Projektet är en del av programmet för Östberga.

Program för Östberga

Flera byggaktörer har sett möjligheter att bebygga området med betydligt större volymer än vad staden ursprungligen redovisade i programmet för Östberga. Då det funnits indikationer på att värdet av byggrätter på stadens mark är högre än vad tidigare värderingar och ortsprismetoden visar lät exploateringskontoret genomföra ett anbudsförande, en så kallad markanvisningstävling. Sista dagen att lämna anbud var den 12 april.

Bonava är den aktör som lämnade det högsta anbudet och har nu utsetts till byggherre. Priset uppgick till 15 105 kr/kvm ljus BTA, värdepunkt mars 2021.

Utformningen av bostäderna ska följa riktlinjerna i programmet för Östberga, samt de förutsättningar och kriterier som angavs i markanvisningstävlingen.

Exploateringsnämnden har samtidigt gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för området. Detaljplanen beräknas antas under 2023 och de nya bostäderna är tänkta att byggas mellan 2025 och 2027.

Läs mer om Östberga

Uppdaterad