Tyck till om Aspholmen

Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter

Nu kan du tycka till om förslaget för Aspholmen som är på samråd fram till och med 31 augusti. Projektet ingår i Fokus Skärholmen och innebär nya bostäder längs Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna. Konsthallen Kummelholmen ingår också i förslaget.

 

155 bostäder

Tre nya hus med 120 bostäder planeras i ett kvarter, varav två ersätter befintliga radhus. 34 nya bostäder föreslås ovanpå befintliga byggnader. 

I kvarteret finns idag en tidigare skola som är ombyggd till bostäder dels i form av två tegelbyggnader med lägenheter, dels i form av två träbyggnader med sammanlagt 12 radhus i båda. Planförslaget innehåller ett kvarter med tre nya lamellhus med fem till sju våningar. Befintliga radhuslängor föreslås rivas och befintliga byggnader byggas på med en våning. Fastighetsägaren har för avsikt att erbjuda hyresgästerna bostad inom det nya bostadsbeståndet.

I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en liten plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Under husen och del av gården runt husen anordnas garage med infart via ramp från Vårbergsvägen. Ambitionen är att spara så många träd som möjligt och utvalda ekar skyddas.

Konsthallen Kummelholmen

I förslaget ingår Kummelholmen som tidigare var panncentral. Förslaget bekräftar användning för konsthall och möjliggör för en bostad/ateljéer ovanpå befintlig byggnad samt café. Entréer och förgårdsmark med planteringar placeras mot gatan för att bidra till ett tryggare gaturum.

I korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna bildas en plats med möjlighet till lokaler i entréplanet. Två underjordiska garage möjliggörs liksom hanteringen av dagvatten. 

Bilder i samrådsförslag

Visionsbild på inne gården. ETTELVA Arkitekter
Perspektiv hus E och F. Vy från gång- och cykelvägen. ETTELVA Arkitekter
Visionsbild Kummelholmen. Perspektiv från Vårholmsbackarna. Bild: Urban Design
Visionsbild Kummelholmen. Perspektiv från gång- och cykelvägen norr om fastigheten. Bild: Urban Design
Hus D, vy från Vårholmsbackarna. Del av huskroppen mot hus E är lägre och har takterrass. ETTELVA Arkitekter
Hus A, vy från Vårbergsvägen, ramp till garage och befintligt hus i höger. ETTELVA Arkitekter
Hus A, vy från Vårbergsvägen och befintligt hus i höger. ETTELVA Arkitekter
Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
Befintliga hus får en våning påbyggnad i vit puts. ETTELVA Arkitekter
En 3D-modell av förslaget finns att titta på där även sol och skuggor olika tidpunkter på dygnet visas.
Perspektiv hus A-C. Vy från Vårbergsvägen. ETTELVA arkitekter
Situationsplan Aspholmen. Hus A-F. Bild ETTELVA Arkitekter

Läs mer om Aspholmen

Uppdaterad