Gravöarna fylls med jord som är grävbar

Bygget av begravningsplatsen på Järva är i full gång och nu grävs bland annat för gravöar och vägar. Prover har tagits på marken inför projektstarten och prover tas löpande. Hittills har jorden visat sig vara något renare än väntat.

Grävskopa på Gravö
Här schaktas för en av gravöarna. Jorden kontrolleras, sorteras och transporteras bort. Gravöarna fylls sedan med bra jord som är grävbar för gravsättningar
Ledningsschakt breddare
Här byggs en grusväg mellan ceremonibyggnaden och servicebyggnaden. Till höger kommer det byggas gravöar. Träden till vänster kommer att bevaras. I bakgrunden syns Hidinge Backe i Hjulsta.
Jordprov
Prover tas löpande på jorden. Testerna analyseras och resultatet avgör vilken mottagningsanläggning som jorden ska skickas till.
Grävskopa på Gravö
Gravöarna grävs ned till 3,5 meters djup. I marken finns deponimaterial som sprängsten, tegel och metall. Andelen organiskt material är väldigt låg och projektet har inte sett några tecken på att hushållsavfall har slängts på platsen.
Vägrör
I vägarna eller i anslutning till vägarna läggs rör ned för vatten, avlopp och el. Vägarna på området kommer vara grusvägar.

Begravningsplatsen byggs vid en före detta deponi. Jorden är uppblandad med schaktmassor från byggen och material från rivningar, som sprängsten och tegel. Arbetet sker enligt ett miljökontrollprogram och kontrollen från myndigheternas sida är omfattande.

– Projektet har löpande kontakt med miljöexperter på miljöförvaltningen i Stockholms stad och miljöexperter på länsstyrelsen. De prover som har tagits hittills i år visar att marken är något renare än vad tidigare provtagning indikerade, säger Svante Borg, chef för Kyrkogårdsförvaltningen.

Gravöar fylls igen med grävbar jord

När projektet nu gräver ur för gravöar och vägar sorteras och kontrolleras jordmassorna. Beroende på hur ren eller förorenad jorden är skickas den till olika mottagningsanläggningar. Även jorden som är kvar på platsen kontrolleras där det behövs.

Dränering läggs ned i botten på gravöarna och därefter fylls gravöarna igen med bra jord som är lätt att gräva i vid gravsättningar. Dränering läggs också i vägarna. I vägarna läggs även rör för vatten, avlopp och el.

Inga tecknen på hushållsavfall

Granholmstoppen och området runt omkring är uppbyggt av schaktmassor från bland annat sprängningen för den blåa tunnelbanelinjen.

– När vi nu närmare 50 år senare gräver i marken får vi upp mycket sprängsten och andra former av byggmaterial, vilket var väntat. Provtagningar visar också att andelen organiskt material är väldigt låg och vi har inte sett några tecken på att hushållsavfall har slängts här, säger Svante Borg.

Uppdaterad