Vatten vidare till Igelbäcken om två år

Utsikt från Granholmstoppen mot Igelbäcken.
Om två år planeras det renade vattnet från våtmarkerna på Järva begravningsplats ledas vidare till Igelbäcken. Det kommer vara ett välkommet bidrag till bäckens vattenförsörjning. Bilden är tagen från Granholmstoppen ned mot Igelbäcken.

De våtmarker som anläggs vid begravningsplatsen på Järva kommer ta hand om dag- och dräneringsvatten från området. Om två år planeras vatten från våtmarkerna släppas till Igelbäcken. Nu sker det provtagningar både av vatten på området och av vattnet i Igelbäcken.

Under bygget av begravningsplatsen pumpas länsvatten tills vidare till reningscontainrar. I containrarna renas det ingående vattnet, dels genom en sedimentering där partiklar sjunker ned på botten, dels genom oljeavskiljning. Hittills har ingen olja observerats.

Arbetet sker enligt ett miljökontrollprogram som miljöförvaltningen, som tillsynsmyndighet, har godkänt. Prover på länsvattnet tas regelbundet och projektet rapporterar in analysresultaten till miljöförvaltningen.

Vatten leds till infiltrationsbädd

När länsvattnet har genomgått reningen i containrarna pumpas det vidare till en infiltrationsbädd inom arbetsområdet.

De prover som tagits visar för närvarande på förhöjda halter av kväveföreningar. Projektet arbetar därför med en plan för hur kvävehalterna ska minskas och har en kontinuerlig dialog med miljöförvaltningen.

Parallellt pågår anläggningen av våtmarkerna i den östra delen av området. När de är klara kommer vattnet som nu infiltreras istället att ledas till våtmarkerna. I våtmarkerna kommer det ske en biologisk rening av de växter som ska planteras in, bland annat näckrosor.

Två år innan våtmarkerna är helt fyllda

Projektet räknar med att det kommer att ta minst två år innan våtmarkerna är helt fyllda med vatten. Först därefter blir det aktuellt att släppa vidare vattnet till Igelbäcken under förutsättning att vattnet är tillräckligt rent.

För att kunna följa utvecklingen av vattenkvaliteten i Igelbäcken görs regelbundna mätningar på flera ställen. Med anledning av bygget av Järva begravningsplats tas sedan våren 2018 prover vid Hästa dike. Provsvaren ska användas för att göra jämförelser över tid när vattnet från våtmarkerna i framtiden släpps vidare till Igelbäcken.

Läs mer om Järva begravningsplats

Uppdaterad