Nytt program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden antaget

Program för hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden är ett viktigt styrdokument för hållbarhetsarbetet. I september antogs den reviderade – numera tredje - versionen av kommunfullmäktige. Med det säkerställer vi en dynamisk läranderesa som kopplar arbetet än mer till Agenda 2030 och dess globala mål.

– Program för hållbar stadsutveckling är en viktig grundpelare för Norra Djurgårdsstadens roll som testbädd inom hållbar stadsutveckling. Programmet genomsyras av hur stadsutvecklingsprojektet lokalt kan bidra till att nå målen i Agenda 2030. Grundat i kontinuerlig uppföljning, och tack vare ett nära samarbete med närmare 20 bolag och förvaltningar har vi arbetat fram den nya versionen, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

Syftet med revideringen är att tillämpa nya forskningsrön, kunskapsutveckling och Stockholms stads uppdaterade styrdokument. Den nya versionen innebär bland annat att det relaterar till Agenda 2030 och stadens översiktsplan. Ytterligare förändringar är att visionen har kortats ner, de fem strategier som ligger till grund för arbetet har bytt namn till målområden samt att stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetsmål har preciserats. Till programmet hör bilagor som i detalj beskriver delmål, hållbarhetsmål och exempel på åtgärder för hur vi aktivt jobbar med målen.

– Programmet tydliggör målen och strategier för exempelvis planeringen av den gröna- och blå infrastrukturen med grönytefaktorn samt betydelsen av platser för möten och rekreativa värden. Målen följs kontinuerligt upp, vilket ger oss viktig kunskap om hur vi kan vidareutveckla dem tillsammans med inblandade aktörer. Som testbädd har vi uppdraget att testa och utveckla nya verktyg, metoder och lösningar, som kan skalas upp och spridas till andra projekt i staden. Det stora antalet studiebesök är ett kvitto och bra exempel på att många vill lära mer om hur vi arbetar, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

Ladda ner programmet
Program för hållbar stadsutveckling (pdf) 
Inom kort finns även en tillgänglighetsanpassad version av pdf:en. 

På hemsidan Norradjurgårdsstaden2030 kan du följa vårt hållbarhetsarbete
Norradjurgårdsstaden2030.se (extern hemsida) 

Uppdaterad