Stockholms nya arkitekturpolicy

Kommunfullmäktige antog den 4 oktober 2021 Stockholms nya arkitekturpolicy. Arkitekturpolicyn är en del av stadens samlade strategier för Stockholms gestaltning.

Stadsbyggnadsnämnden fick 2019 i uppdrag att ta fram en ny arkitekturpolicy för Stockholm. Tillsammans med översiktsplanen, riksintressebilagan och byggnadsordningen ingår arkitekturpolicyn som en del i en övergripande strategi för stadens arkitektur, vilket innebär utveckling, planering och gestaltning.

Tillsammans ska de ange mål för hur staden utvecklas samt ge kunskap, stöd och vägledning vid avvägningar i olika beslut inom ramen för plan- och bygglagen.

Stockholms arkitekturpolicy (pdf, 16 MB, nytt fönster)

Uppdaterad