Våtmarkerna kommer binda koldioxid

Schaktningen för våtmarkerna vid begravningsplatsen på Järva är i full gång. Successivt kommer grundvattnet tryckas upp och dräneringsvatten från området fylla på våtmarkerna. I våtmarkerna ska det planteras växter som bidrar till en biologisk rening av vattnet och våtmarkerna kommer på sikt att binda koldioxid.

Våtmark som återställs.
Här återställs en våtmark. Framöver kommer våtmarken binda koldioxid. Det händer när döda växter sjunker till botten och förmultnar i en syrefattig miljö. Fotot är från i början av september.
Lera som lagts vid kanterna av våtmarken för att hindra att vatten tränger ut i omgivningen.
Längs kanterna av våtmarken läggs massiv lera för att hindra vattnet att tränga ut i omgivningen. Foto är från i slutet av augusti.
Grundvatten som tränger upp och fyller våtmarkerna.
Grundvatten kommer tränga upp och fylla våtmarkerna. Den dränering som har funnits på området sedan 1970-talet kommer att tas bort och dränvatten kommer bidra till vattentillförseln. Att återställa våtmarker är ett av Sveriges miljömål. Fotot är taget i slutet av augusti.
Ledningar för vatten, el och avlopp som läggs ned.
Ledningar för vatten, el och avlopp läggs ned. Vid detta ställe påträffades berg som behövde sprängas bort. Fotot är taget i slutet av augusti.
Grävmaskin som fyller gravöarna med grävbar jord.
I botten av områdena för gravarna ligger grövre sten som dränering och till vänster syns två dräneringsrör. Gravöarna fylls igen med jord som är grävbar. Fotot är tagen i slutet av augusti.
Plats för kistgravar när begravningsplatsen är färdig.
Här kommer det vara plats för kistgravar när begravningsplatsen är färdig. Fotot är taget i slutet av augusti.

Att restaurera våtmarker är ett av Sveriges miljömål, myllrande våtmarker. Våtmarker bidrar till det som kallas ekosystemtjänster som att binda och lagra koldioxid, rena vatten och jämna ut vattenflöden.

Förmågan att binda koldioxid handlar om att växter binder in koldioxid genom sin fotosyntes när de växer. Det gör växten rik på kol. När växterna vissnat börjar nedbrytningen av dem och koldioxid kan då frigöras.

Kolrika växtdelar stannar i våtmarken

I våtmarker hamnar delar av de vissna växterna i vattnet där nedbrytningen går långsammare eftersom det är mindre tillgång på syre. Nedbrytningen hinner inte bli klar innan det kommer ytterligare växtmaterial från senare växtsäsonger. Kolrika växtdelar stannar därmed i våtmarken. Våtmarksekosystemet lagrar på så sätt kol från koldioxid som fångats in från atmosfären.

Bygger vallar av lera

För att återställa den våtmark som fanns innan Granholmstoppen skapades har området grävts ur och tätvallar av lera byggs upp för att hindra vatten från att tränga ut i omgivningen.

När våtmarkerna vid begravningsplatserna på Järva är färdig kommer den dränering som funnits sedan 1970-talet att tas bort. Dräneringen lades dit när Granholmstoppen skapades och har sedan dess lett bort vatten från platsen.

Fyller på med grävbar jord

Projektet fortsätter att gräva ut för gravöar och fylla igen med grävbar jord. Jorden som grävs upp provtas, proverna analyseras på labb och därefter körs jorden till olika mottagningsanläggningar beroende på vilka halter som har uppmätts.

Generellt sett har testerna legat i linje med de tester som gjordes inför att bygget startade. Spår av oljerester har hittats i en mycket begränsad omfattning.

Löpande dialog med Miljöförvaltningen

Det länsvatten som pumpas från gravöarna till reningscontainrar och infiltration har förhöjda halter av bland annat kväveföreningar. Projektet har en löpande dialog med miljöförvaltningen om hanteringen av länsvattnet och om andra miljöfrågor.

Under nästa år inleds bygget av ceremonibyggnaden och byggnaderna för medarbetare och maskiner. Första etappen av begravningsplatsen ska vara klar 2024.

Myllrande våtmarker – ett av Sveriges miljömål, Sveriges miljömåls webbplats

Våtmark, Naturvårdsverkets webbplats

Webbinarier om våtmarker, Naturvårdsverkets webbplats

Uppdaterad