Vatten och grönska i klimatanpassad stad – lärdomar från Norra Djurgårdsstaden

Flygvy över Hästhagsparken. Parken omsluts av berg och bebyggelse.

Fredag 12 november bjuder vi in till det andra lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss i frågor som rör planeringen av vattnet och grönskan i området.

Under sommaren har det varit flera kraftiga regn som klassas som skyfall och med ett förändrat klimat förväntas de att öka. Planeringen av vatten och grönska spelar en viktig roll och med en genomtänkt utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Det ger även möjlighet till rekreation och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.

Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden fick i uppdrag av Stockholms stads kommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. Det som är unikt i Norra Djurgårdsstaden är att kraven som ställts också följs upp under samtliga skeden och bidrar därmed till ny kunskap som kommer andra projekt inom staden till godo.

Hur planeras Norra Djurgårdsstaden för ett förändrat klimat, räcker de insatser som vi gör i Norra Djurgårdsstaden och hur tar vi lärdomarna vidare? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras.

Tid: 12.00 – 13.00

Program:

 • Strategisk planering med vatten och grönska
  Peter Wiborn, projektledare och ekolog på Stockholms stads miljöförvaltning, berättar hur staden planerar för de kommande klimatförändringarna och arbetsprocessen i Norra Djurgårdsstaden. En introduktion ges till de olika styrdokumenten och verktygen kring skyfall, dagvatten och grönytefaktorn.

 • Allmän platsmark: om stadens planeringsarbete Landskapsarkitekt Gösta Olsson delar med sig av erfarenheter kring stadens arbete med mångfunktionella gröna och blå strukturer för parker, gator och torg samt vad som är viktigt att tänka på i planeringen. Han berättar även om Norra Djurgårdsstadens roll som testbädd.

 • Kvartersmark: om byggaktörernas arbete med grönblåa lösningar
  Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt på Urbio, berättar om sina lärdomar utifrån de krav som ställs och behovet av fortsatt uppföljning. Urbio är bland annat ansvarig landskapsarkitekt för gården i kvarteret Stora Sjöfallet.

 • Panelsamtal
  Sara Lundén, avdelningschef projektutveckling på exploateringskontoret och Erik Karlsson, utvecklingschef på SVOA samtalar bland annat kring om det som görs i Norra Djurgårdsstaden räcker och hur vi kan samarbeta och hur lärdomarna tas vidare till andra områden.

 • Frågor från publiken

Modererar gör Anna Ågren, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor.

Seminariet sker via Zoom. Anmäl dig här (extern länk). 

Varmt välkommen!

Ta del av seminariet i efterhand

Nu kan du ta del av seminariet i efterhand samt det tidigare seminariet på tema energi
Lunchseminarium, Norra Djurgårdsstaden 2030:s webbplats (extern länk) 

Uppdaterad