Planeringen av 400 bostäder påbörjas

Flygvy över Hjorthagskransen med markeringar för planerade markanvisningar

Stockholms stad startar planeringen av 400 bostäder, arbetsplatser samt service i Norra Djurgårdsstaden. Ungefär hälften av bostäderna blir hyresrätter och hälften bostadsrätter. Området kallas för Hjorthagskransen och ligger intill Gasverket och befintlig äldre bebyggelse i Hjorthagen. Beslut om planstart tas i stadsbyggnadsnämnden den 9 december.

Stärkta kopplingar mellan Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden

Ett viktigt syfte med detaljplanen är att koppla ihop den äldre bebyggelsen i Hjorthagen med Norra Djurgårdsstaden. Genom att bebygga delar av området kommer tydliga gatustråk med verksamheter i bottenvåningarna att bidra till både ökad trygghet och service. Det kommer att stärka områdets stadskaraktär, med en utgångspunkt i platsens lokala förutsättningar. Området ansluter till Gasverksområdet, som ska bli ett lokalt centrum och en besöksdestination med kultur, service, aktiviteter och gastronomi.

Hänsyn tas till värdefull natur

Under planarbetet kommer hänsyn tas till den värdefulla natur som finns i området. Särskilt viktigt är att beakta områdets kärnpopulationer av ek, lokala biotoper och spridningsvägarna för insekter och djur.

Under planprocessen kommer staden att utreda hur den nya bebyggelsen kan utformas i samklang med omgivande ekologiska värden, och på samma gång bidra till mervärden i stadslandskapet. Dessutom finns det med i planen att rusta upp park- och naturmark, vilket stärker de lokala natur- och sociotopvärdena.

Hus och kvarter anpassas till befintlig bebyggelse

Den tillkommande bebyggelsen anpassas till befintlig bebyggelse i de äldre delarna av Hjorthagen, vad gäller hushöjder, volymer samt gestaltning. Dagens bebyggelse i Hjorthagen består av bland annat lamellhus och storgårdskvarter. Bostäderna kommer att ligga i ett kollektivtrafiknära läge med anslutning till tunnelbanans röda linje och möjliggör ett hållbart resande.

Kommande markanvisningar

Under december 2021 kommer exploateringsnämnden att ta beslut om att markanvisa 185 hyresrätter, varav cirka 100 vård- och omsorgslägenheter, cirka 20-30 seniorbostäder och en LSS-gruppbostad. Markanvisningen omfattar även en förskola i form av fem förskoleavdelningar. Under december annonseras en anbudstävling. Resterande lägenheter kommer att markanvisas under våren 2022.

Dialog

Under våren 2022 kommer staden att genomföra en dialog som behandlar frågor om allmänna platser och stråk som planeras inom området.

Hur ser planprocessen ut?

  • Start-PM – decembernämnden 9/12 2021
  • Markanvisningar (HR, äldreboende, förskola) – decembernämnden 16/12 2021
  • Anbudstävling annonseras i december 2021
  • Markanvisningar (BR/ägarlägenhet/kansli) – våren 2022
  • Tidig dialog – våren 2022
  • Samråd – i slutet av 2022
  • Tidigast antagande av detaljplan – 2024

Ta del av Start-PM för planläggning av Hjorthagskransen
Bygg och plantjänsten (extern webbplats) 

Uppdaterad