Så blir schaktmassor till nya gator

Fyra personer står framför masslogistikcenter i solen

Sedan 2018 tar masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden hand om schaktmassor från projektet. Över 1 000 ton massor tas dagligen om hand, vilket bidrar till både mindre transporter och ökad återanvändning. Vi träffar Carina Hammarlund, driftchef på masslogistikcenter, som berättar mer om verksamheten.

På masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden renas, sorteras och återvinns schaktmassor från byggprojekten. Förutom massor från Norra Djurgårdsstaden tar man hand om material från Slakthusområdet och dialog pågår med projekt Slussen.

– Vi tar emot mellan 1 000 och 1 500 ton massor om dagen och tack vare masslogistikcentret har vi halverat antalet transporter av schaktmassor. Detta sparar både tid, pengar och är bra för miljön. Dessutom minskar bullret och trängseln på vägarna i staden. Mängden material vi tar emot ökar hela tiden och idag tar vi emot lika mycket på en månad som vi tidigare gjorde på ett år. Detta beror på att vi har större kapacitet idag och kan på så vis kan stötta andra projekt, säger Carina Hammarlund som varit driftchef på masslogistikcenter sedan 2020.

I början av hösten påbörjades även ett unikt samarbete mellan exploateringskontoret och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). Avtalet tecknades i september 2021 och innebär att masslogistikcenter tar emot och förädlar berget som sprängs ut ur tunnlarna för nya tunnelbanan från Kungsträdgården. Materialet kommer att transporteras på pråm till masslogistikcenter, vilket beräknas spara över 50 000 tunga lastbilstransporter genom centrala Stockholm och som motsvarar 750 000 ton. Utöver detta spar man en lika stor mängd tunga lastbilstransporter då man inte behöver köpa krossmaterial. Total beräknas detta spara upp till 100 000 transporter inom staden.

Rening, sortering och återvinning på plats

Massorna som kommer till masslogistikcenter består av bergmaterial och schaktmassor. Det första som görs är att materialet sorteras. Sten och bergmaterial utvinns och krossas till olika fraktioner, för att sedan användas som konstruktionsmaterial för mark runt om i staden. Totalt är det cirka 37–39 procent av materialet som kan återvinnas direkt. Det material som inte går att använda eller är förorenat går till deponi och tack vare Masslogistikcenter är det betydligt mindre material som skickas dit.

– Innan material kommer till oss är det analyserat och testat för att se om det innehåller föroreningar. När det kommer till oss testar vi det igen. Det ger en säkerhet att vi vet exakt var det kommer ifrån och var det sedan används på nytt, berättar Carina.

Unikt i Sverige

Masslogistikcenter är unikt i sitt slag i Sverige sett utifrån mängden massor som det hanterar. Förutom att det är kostnadseffektivt och minskar miljöbelastningen innebär det att Stockholms stad har kontroll på hela kedjan från förorenade schaktmassor till renat material som blir till nya gator och utfyllnader i staden.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads utpekade områden med hållbarhetsprofil, och här görs flera olika initiativ där nya arbetssätt och metoder testas för att minska miljö- och klimatpåverkan i stadsutvecklingsprojekt. Masslogistikcenter är ett exempel på detta. Det är även en av de största solcellsanläggningarna i Stockholm då det på taket finns 1500 kvadratmeter solceller som producerar cirka 270 MWh per år.

Läs tidigare nyhet:
Unikt samarbete som minskar både buller och miljöpåverkan i centrala Stockholm

Uppdaterad