Ett av Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt

Slussens ombyggnad är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen. Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön.

Ombyggnaden av Slussen är ett av Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt. När Slussen byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet - det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten ur Mälaren till Östersjön. Därigenom minskar risken för översvämningar i hela Mälardalen och dricksvattnet säkras för cirka två miljoner människor i Mälardalen.

Ny reglering av Mälaren

Sedan 1940-talet har Mälarens vattennivå reglerats genom kanaler och luckor i Stockholm och Södertälje. Mälarens vattennivå ändras genom att luckorna öppnas eller stängs när vattennivån sjunker eller stiger till en viss nivå. Stockholms stad har, i samarbete med bland annat SMHI, tagit fram ett förslag på ny reglering av Mälarens vattennivå och utbyggd avtappningskapacitet. Den nya regleringen syftar till att minska risken för översvämningar runt Mälaren, minska risken för låga vattenstånd samt förhindra saltvatteninträngning. I nya Slussen femdubblas kapaciteten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön, från dagens cirka 300 kubikmeter vatten/sekund som mest till framtidens 1400 m3/sek.

Slussen klimatanpassas för hela sin livslängd

Nya Slussen byggs för att hålla i ungefär 100 år, vilket är normalt för den här typen av konstruktion. Anläggningen anpassas för att klara den havsnivåhöjning som är sannolik under sin livslängd.

Projektet tar höjd för en höjning av havets nivå med cirka 1 m på global nivå, vilket med landhöjningen inräknad innebär en havsnivå som är cirka 0,5 m högre än idag i Stockholmsområdet. Det innebär att nya Slussen anpassas till den havsnivåhöjning som SMHI bedömer som sannolik inom anläggningens livslängd på 100 år. Även om klimatanpassning är en viktig del i måste den nya anläggningen också planeras för att fungera i dagens klimat och ta hänsyn till den befintliga stadsmiljön, inte minst den kulturhistoriskt känsliga miljön i Gamla stan. Att anpassa Slussen till nivåer långt över den sannolika havsnivåhöjningen skulle påverka stadsbilden och kulturmiljön negativt.

Avbördningsluckorna

Avtappningen av vatten i Mälaren sker via två stora avbördningskanaler på var sida om själva slusskanalen. I kanalerna sitter avbördningsluckor av sorten segmentportar. Luckorna kommer alltid att vara lite öppna och hålla ett jämt flöde nedströms. Vid behov sänks portarna för att öka flödet och släppa ut mer vatten från Mälaren. Vid full kapacitet fälls luckorna ned horisontellt mot botten. Utifrån kommer avtappningen knappt att vara märkbar. Luckorna är gjorda av rostfritt stål i en kvalitet som kallas för Duplex. De väger omkring 85 ton vardera, är 35 respektive 37,7 meter långa och 7,3 meter höga. Avbördningsluckornas storlek och kapacitet i kombination med teknik, höga krav på driftsäkerhet, miljö och material gör dem unika i sitt slag och är några av världens största segmentluckor. Genom ombyggnaden av Slussen förbättras möjligheten att möta framtida klimatförändringar. Planeringen har skett i nära samarbete med SMHI, Sveriges expertmyndighet på dessa frågor.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad