Norra Stationsparken – grön famn med något för alla

Det är inte ofta en helt ny park skapas av ingenting. Men det kan man säga är just vad som sker med Norra Stationsparken.

Överdäckning av bilvägar och järnväg har givit möjlighet att skapa användbara ytor ovanpå. Det innebär en miljövinst i form av buller och partiklar som stannar under mark. Norra Stationsparken blir en cirka 18000 kvadratmeter stor stadsdelspark som ligger mitt i Hagastaden och kommer fylla flera viktiga funktioner.

Film om Norra Stationsparken

 

Norra Stationsparken

Rum för boende och besökare

En första och ganska självklar funktion för parken är rekreation för närboende och tillresta. De senare blir sannolikt rätt många eftersom Norra Stationsparken kommer ligga vid stora och välbesökta besöksmål som Karolinska Universitetssjukhuset och den kommande filialen till Tekniska museet, och dessutom nära många kollektivtrafikstationer.

- Norra Stationsparken ska vara en välkomnande plats för alla oavsett om man bor här eller besöker Hagastaden av andra skäl. Vi tänker på att skapa rum så att varje besökare ska kunna hitta sin favoritplats. Lekytor för mindre barn, plaskdamm och lekkojor, men också ställen att hänga på, läsa eller lapa sol, säger stadens ansvariga landskapsarkitekt Kerstin Lagnefeldt vid exploateringskontoret.

Mångfald ger robusthet

Parken kommer bli ymnig med en mångfald av grönska. Träd, buskar och blommor av många olika arter, vissa inhemska och andra mer exotiska, det som kallas biodiversitet, säger Kerstin Lagnefeldt. Syftet med det är inte enbart att det ska vara vackert, utan ger också en robusthet, menar Kerstin Lagnefeldt. Det är viktigt att täcka upp ifall en art drabbas av sjukdomar, vilket varit fallet med almen exempelvis.

Grönska för klimatet

Parkens grönska har betydelse också för klimatet. Växtlighet har temperaturreglerande betydelse, och regnvatten kommer att kunna tas omhand. För detta finns också ett dagvattenmagasin under mark som en buffert för att kunna samla in och utnyttja regnvattnet under längre tid.

Snygg och trygg

Hur ser man till att en park upplevs som inte bara snygg utan också trygg?

- Trygghet handlar om olika saker, menar Kerstin Lagnefeldt. För de delar av parken som utformas för mindre barn är det viktigt att hägna in mot omgivande trafik såklart. Sedan fyller belysning en stor roll. Parken förses med en gestaltad belysning som hjälper till att leda besökarna rätt på gångvägarna, och lysa upp vissa ställen både stämningsfullt och tryggt, som lekkojorna för barn och vissa träd och buskage.

Nya förbindelser

Norra Stationsparken byggs på ett sådant sätt att det blir lättare att ta sig vidare till närliggande större naturområden som Bellevueparken och Hagaparken, med nya gång- och cykelförbindelser. Norra stationsparken knyts på så sätt ihop med andra gröna delar av Stockholm.

Planering, större bild av byggskedet, Norra Stationsparken, Flickr

Uppdaterad