Stockholmarna känner till arbetet med Slussen

Person håller i ipad utomhus. Personen har gul väst.

Årets stora attitydundersökning är klar. Under september och oktober i år sågs representanter från undersökningen runtom på Slussen. De har intervjuat bilister, cyklister, gångtrafikanter och närboende. Sammanlagt har 1011 intervjuer genomförts.

86 % svarar att de känner till ombyggnaden av Slussen och 40 % känner till den väl eller mycket väl.

Drygt hälften av dem som svarat vet vart de ska vända sig om de har några frågor om projektet. Här önskar vi att fler ska veta vart man ska vända sig.

 • Kontaktvägar till Projekt Slussen hittar du längst ner på sidan.

De som svarat har främst fått information om ombyggnaden via dagstidningar, tv, radio och lokaltidningar. Värt att nämna är att hela 17 % har fått information via vår utställningslokal, Slussenrummet på Södermalmstorg 4. Under 2021 utökade vi öppettiderna, till att ha öppet sex dagar i veckan.

Många är positiva till Slussens ombyggnad

60 % är positiva eller mycket positiva till stadens ombyggnad av Slussen. Över tid har andelen som är mycket positiva ökat från 14 % år 2017 till 20 % år 2021.

Av de som bor i närområdet är dock siffran så låg som 50 % positiva eller mycket positiva och hela 25 % är negativa eller mycket negativa till ombyggnationen. Det kan jämföras med bilister där 10 % är negativa eller mycket negativa. Här ser vi en skillnad mellan dem som passerar området och dem som bor här. De boende har kanske inte samma behov av trafiklösningen, utan önskar istället att platsen ska vara vacker och trygg att visats på.

Hälften oroade av ombyggnationen

Över hälften (55 %) anger att det är något med ombyggnationen som oroar dem.

Anledningar till oro är:

 • hur området kommer att se ut,
 • huruvida byggnaderna som uppförs i området blir stora och/eller fula,
 • att projektet eventuellt blir dyrare än planerat,
 • att bussterminalen ligger i berget,
 • och att biltrafiken ska öka.

År 2017 var hälften oroliga för sämre framkomlighet för cyklister. Den siffran har minskat betydligt och 2020 är bara 31 % oroliga för det. Vi har förtydligat information till cyklisterna och detta verkar ha fått effekt.

Stort intresse för information

Hälften av dem som svarat på undersökningen är intresserade eller mycket intresserade av att få information om projektet.

Det invånarna framförallt vill ha information om är:

 1. Tidplanen/Byggskeendet
 2. Nya Slussen/Slutlig utformning
 3. Trafikinformation under byggtiden
 4. Utvecklingen i projektet
 5. Störningar

De kanaler som invånarna vill få information via är:

 1. Tidningar, TV, radio
 2. Stockholms stads hemsida
 3. Brev till hemadressen

Vad vi ska fokusera på

Vi kommer under 2022 att ytterligare förtydliga tidplanen och vad som händer på de olika platserna. Vår populära framtidsvandring finns kvar på planken under hela 2022. Det är ett sätt att visa upp hur platsen kommer att se ut när den är klar. Fler visionsbilder kommer också sättas upp på planken.

Ett annat sätt är att prata direkt med våra guider i Slussenrummet. De är studenter inom samhällsplanering och svarar gärna på frågor om ombyggnationen. Vi hoppas också att kunna bjuda in till ”En dag på Slussen” nästa år. Innan pandemin var det vårt årliga svar på Öppet hus, där vi har haft möjlighet att visa upp olika delar av bygget.

Veckovisa brev skickas ut till prenumeranter via e-post om störningar och trafikinformation. Slussens hemsida uppdateras varje vecka med aktuell information. Vi skickar fortsatt ut tryckta nyhetsbrev till närboende vid ett par tillfällen nästa år. Vid större händelser fortsätter vi att informera dags- och lokaltidningar, radio och TV.

Vårt Instagramkonto @projektslussen fyller vi med aktuella bilder och information från byggområdet. Här finns möjlighet att se vad som händer bakom planken och inne i berget. Hemsidan uppdateras regelbundet, så att informationen om projektet ska vara tydlig och lättillgänglig.

Slutligen visar undersökningen att det är viktigt att området hålls städat, rent och klottersanerat. En snygg och städad plats inger större känsla av trygghet. Därför är det viktigt att detta sköts ordentligt. Även detta kommer vi fortsätta fokusera på.

Stort tack till alla er som har ställt upp på intervjuerna! Ni har bidragit till att vi som arbetar med att ta fram information om vad som händer på bygget och vad som ska byggas, kan göra det tydligare och mer relevant. Då kommer området förhoppningsvis bli ännu tryggare och informationen ännu mer aktuell för alla som bor eller passerar här framöver.

Bakgrund och syfte

Slussenområdet har sedan år 2016 varit en byggarbetsplats. Eftersom platsen samtidigt är Sveriges andra största trafikknutpunkt, behöver många anpassningar göras under byggtiden för att alla de som passerar ska kunna göra det tryggt och säkert. Cykelbanor behöver ibland ledas om, gångtrafikanter kan behöva passera under byggnadsställningar eller på temporära broar. Bilister får hitta nya vägar där spårviddshinder har satts upp. Tidvis ändras körfält och i perioder är vissa passager enkelriktade. Det är mycket att ta hänsyn till. Vi som arbetar på Slussen behöver därför informera tydligt för att flödet ska bli så smidigt som möjligt för så många som möjligt. Ambitionen är samtidigt att Slussen under byggtiden ska vara en trevlig plats att vistas på.

Sedan 2017 har Origo Group genomfört årliga mätningar om Slussen-projektet. Syftet med undersökningen är att kartlägga närboende och olika trafikanters kännedom om och inställning till ombyggnaden. Mätningen genomförs för att se hur kännedomen och attityden rörande Slussens ombyggnad förändras över tiden.

Vår kanske viktigaste målgrupp, förutom trafikanter, är de som bor i närområdet. Många människor bor här precis intill en av Sveriges största byggarbetsplatser under nästan tio års tid. Då är det viktigt att våra närboende känner väl till vad som ska byggas, när olika delmoment väntas störa i just deras område (för ja, bygget innebär många störningsmoment) och vart de ska vända sig om frågor dyker upp.

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad