Aspholmen på granskning

Aspholmen. Flygbild med planerade och befintliga hus. Illustration ETTELVA Arkitekter

Fram till och med den 24 maj kan du lämna synpunkter på detaljplanen Aspholmen som är på granskning. Projektet ingår i Fokus Skärholmen och innebär 150 bostäder och bekräftar användning för konsthallen samt möjliggör påbyggnad av befintlig byggnad inom Kummelholmen.

150 bostäder 

Bostäderna planeras i korsningen Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna, cirka 300 meter från Vårbergs centrum. I kvarteret finns två tegelbyggnader vilka tidigare varit skolbyggnader, men som byggts på och omvandlats till bostadslägenheter. I kvarteret finns också två träbyggnader innehållande totalt 12 radhus.

Planförslaget innebär att radhusen rivs och ersätts med tre nya lamellhus i 5-7 våningar. Befintliga tegelbyggnader byggs på med en våning och blir mellan 3-4 våningar.

Förslaget som möjliggör 150 bostäder bekräftar även befintlig användning konsthall och möjliggör för en bostad för tillfälligt vistelse och ateljé genom påbyggnad av befintlig byggnad inom fastigheten Kummelholmen 2. I bottenvåningen möjliggörs ett café.

Tyck till!

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen.

Du kan lämna synpunkter fram till och med 24 maj 2022 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till: Stadsbyggnadskontoret Box 8314104 20 Stockholm Ange ärendets diarienummer: 2015-12934

Den som inte framfört synpunkter senast 24 maj 2022 har inte rätt att överklaga.

Ändringar sedan samråd

 • De nya påbyggnaderna utformas som takvåningar med ett låglutande tak samt en brant fasad med takkupor. Våningen får karaktären inredd takvåning lika nya bostadshus, och knyter på detta sätt ihop områdets bebyggelse till en helhet. Den befintliga påbyggnaden kläs med bandplåt lika takvåning alternativt tegel lika ursprungligt hus, eller mörk puts.
 • Förtydligat varsamhetsbestämmelser där det tidigare angivits att ändring och underhåll ska hänsyn tas till husets fasad och material till två olika bestämmelser för panncentralen och bostäderna inom Aspholmen 1.
 • Garage under hus E och F har ersatts med garage under gård med anslutning till Vårbergsvägen för att minimera fordonstrafik på gården. Parkeringsplatser för rörelsehindrade och angöring tillåts dock.
 • Sophantering sköts via mobil sopsug på gården. Sopbilen kör in på fastigheten istället för att som tidigare stanna i angöringsficka på Vårholmsbackarna.

 • Nya utredningar:

  • Utlåtande efter luftmätning (2 st)
  • Uppdaterat parkerings-PM
  • Uppdaterat dagvattenutredning
  • Körspår och PM garagenedfart (5 st)
  • Slutbesked Miljöförvaltningen – Hantering av rivningsmassor samt PCB-sanering
  • Slutrapport för anmäld PCB-sanering av fastighet
  • Slutrapport för anmäld PCB-sanerign av fastighet med bilder
  • Uppdaterade solstudier
  • PM- Översiktlig kostnadsberäkning av åtgärdskostnader
  • Uppdaterad översiktlig geoteknisk utredning

Bilder i granskningsförslag

Bild på konsthallen Kummelholmen. Perspektiv från Vårholmsbackarna. Urban Design
Bild på konsthallen Kummelholmen. Perspektiv från Vårholmsbackarna. Urban Design
Aspholmen. Befintliga hus får en våning påbyggnad. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Hus A, vy från Vårbergsvägen och befintligt hus till höger. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Hus D, vy från Vårholmsbackarna. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Perspektiv hus A-C. Vy från Vårbergsvägen. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Perspektiv hus E och F. Vy från gång- och cykelvägen. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Visionsbild innegård. ETTELVA Arkitekter
Aspholmen. Vy från Vårbergsvägen. Till höger hus A med ramp till garage. ETTELVA Arkitekter

Uppdaterad