Jorden vid Järva begravningsplats renare än väntat

Nu är nästan all testning av marken vid gravöarna genomförd. Projektet har tagit mer än 22 000 stickprov på jorden och gjort över 500 kemiska analyser. Jorden har visat sig vara renare än väntat.

Granholmstoppen och området där Järva begravningsplats byggs är en före detta deponi. Inför beslut om bygget togs en rad prover och miljökonsekvensbeskrivningar genomfördes 2012, 2014 och 2016.

Inför projektstart gjordes även en bedömning av hur förorenad marken var baserad på fyra olika klasser. Projektet uppskattade också andelarna av de olika klasserna för att få en bild av omfattning av och kostnad för hanteringen av jordmassorna.

Arbetar enligt en miljökontrollplan

I januari 2021 inleddes arbetet på plats. Det sker enligt ett miljökontrollprogram som Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för Projektet har löpande dialog med Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Nu är större delen av markberedningen klar. Inget anmärkningsvärt har hittats i jorden på området. Jorden har testats och jord som uppfyllt miljökraven har kunnat återanvändas på andra delar av området. Andra jordmassor har transporterats till olika anläggningar för bearbetning beroende på föroreningsgrad.

Jorden renare än väntat

Tester och analyser av jorden visar att jordmassorna var renare än vad projektet bedömde inför bygget. Projektet har återfyllt gravöarna med ny, ren och grävbar jord.

Jätteloka bekämpas

Projektet har även haft kostnader för att hantera jätteloka. Jättelokan finns på EU:s lista över invasiva främmande som måste bekämpas. Det görs av två anledningar:

• Växtens saft är farlig. Den som får växtsaft på sig och sedan är i solen kan få svåra blåsor på huden.

• Växten tränger ut andra växter och tar över områden.

Eftersom jättelokans frön kan gro flera år senare behöver både själva växten och jorden omkring tas bort och brännas så att fröna förstörs. Jättelokan bekämpas i hela Stockholmsområdet och kommer fortsätta bekämpas på Järva begravningsplats.

Bakgrundsfakta

I bygg- och plantjänsten som nås här finns de tre Miljökonsekvensbeskrivningarna och andra utredningar som gjordes inför beslutet 2016 om detaljplanen för Järva begravningsplats.

Uppdaterad