Hästhagsparken har stor betydelse för spridning av insekter

Resultatet från en insektsstudie över spridningssamband mellan Nationalstadsparken och Hjorthagen visar att Hästhagsparken, fuktstråket, träd och en stor variation av flora på marken bidrar positivt till insekternas spridning.

Under sommaren 2021 genomförde Calluna på uppdrag av exploateringskontoret en insektsstudie i Hästhagsparken. Syftet var att se hur parkstråket och hustaken fungerar som spridningskorridor för vedlevande och blomsökande insekter.

– Det är roligt och intressant att se är att den stora och gamla eken i Hästhagsparken fungerar som en så kallad stepping-stone, det vill säga att den används av insekterna för att ta sig mellan Nationalstadsparken och Hjorthagen. De arter som fångades in i eken var dessutom liknande beståndet som finns i Nationalstadsparken. I de unga ekarna som planterades längs stråket hittar vi andra typer av insekter, säger Anna Ek, landskapsarkitekt inom projektet Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

– För pollinatörerna så skiljde det sig mycket beroende på om fällorna var på marken eller på taken. I markplan finns det många insekter och resultatet visar även att många insekter var kopplade till våtmark, vilket troligtvis beror på att fuktstråken längs parken finns. På taken återfanns däremot betydligt färre insekter och antalet skiljde sig inte något nämnvärt åt beroende på om det var ett sedumtak eller ett plåttak.

– Att det var färre insekter på taket kan bero på att insekterna inte hittade upp. Det kan också bero på att sedumtak enbart blommar under en kort tid, så skulle vi ha genomfört studien när sedumtaken blommade så skulle vi sannolikt ha sett fler insekter på taken. Troligtvis skulle vi även se fler insekter på taken om de hade en mer varierad växtlighet och en längre period av blommande arter. Det är dock viktigt att poängtera att sedumtak fyller fler och andra viktiga funktioner, de omhändertar regnvatten och bidrar till att sänka temperaturer, säger Anna Ek.

– Studiens resultat kommer att användas som underlag till skötselplaner och hur dessa kan förbättras. Bland annat kommer exploateringskontoret tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning och arborister titta närmare på hur gamla ekar i parkmiljö kan hanteras för att behålla så mycket död ved som möjligt i trädkronan, vilket är bra för insekterna, utan att vara en fara för omgivningen.

– Resultat är även användbart i planeringen av kommande etapper. För etappen Kolkajen har man exempelvis gett input på att man ska skapa siktlinjer med träd så att insekterna har något att ta sikte mot. Det tar även tid för ekar att växa upp och i väntan på det, så kan man använda andra arter. Eken i Hästhagsparken (bild nedan) kunde räddas tack vare att den stod i ett område där park skulle byggas. Hittills har 550 träd planterats i Norra Djurgårdsstaden.

Insektsfällor med plexiglas sätts upp i eken inför insektsstudien 2021
Under byggnationerna i etappen Västra gjordes flera insatser för att bevara eken.

Mer om projektet

Uppdaterad