Trafikomläggning banar väg för fortsatt byggande

Från och med 6 maj har infarten till Stockholm norrifrån, via Uppsalavägen, flyttats något österut jämfört med tidigare vägsträckning. Kapaciteten är densamma och bakgrunden till trafikomläggningen är den fortsatta utvecklingen av Hagastaden.

I höjd med Solna tingshus har infartslederna till och genom Stockholm flyttats i sidled vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Det har varit kopplat till Trafikverkets uppförande av Norra Länken. Den aktuella förändringen görs för att göra det möjligt att riva en gammal brokonstruktion och i förlängningen vidareutveckla de norra delarna av Hagastaden.

- Vår utgångspunkt är att de många trafikanterna inte ska påverkas negativ av trafikomläggningen, utan följer man vägskyltningen så hamnar man rätt. Omläggningen gör att vi nu får tillgång till ytor i den norra delen av Hagastaden, berättar David Nee, byggprojektledare östra Hagastaden.

Mer om Hagastaden

Uppdaterad