I sommar börjar bygget av byggnaderna

Nu har NCC gjort markarbetena för Järva begravningsplats. Vägar och gravöar har byggts och ledningar och dränering har lagts ned. I sommar etablerar sig Winge Byggnads AB och JVAB. De ska bygga byggnaderna och bland annat göra inramningarna till gravöarna.

Norra våtmarken med växtöar i förgrunden. Till vänster kommer det bli urngravar och till höger en minneslund uppe på höjden.
Mot Hidinge backe
I vägen har ledningar för vatten och avlopp lagts ned. Till höger syns några av de blivande gravöarna. De kommer ramas in på olika sätt, med diken, staket, träd eller stenläggning.
Väg mot våtmark
Vägen genom området mot våtmarkerna. Under vecka 24 tog projektet bjöd projektet in till studiebesök och visade runt på området.
Plats för ceremonibyggnaden
I slänten kommer det byggas en trappa och pinnarna markerar var ceremonibyggnaden kommer att stå. Den ska börja byggas i sommar.
Dämme norra våtmarken
I den norra våtmarken kommer det finnas ett dämme. Vatten kommer kunna släppas vidare till Igelbäcken när det håller tillräckligt god kvalitet. Dämmet görs av ett stort granitblock som ska placeras i mitten av bilden.
Grusväg längs slänten
I slänten ovanför begravningsområdet finns nu en väg. Den kommer vara ett promenadstråk till en början och tas i bruk för biltrafik när den andra etappen av begravningsplatsen byggs. Det sker tidigast 2034.

Bygget av begravningsplatsen går in i en annan fas. I luckan mellan entreprenörerna anordnades en besöksvecka 13-17 juni där bland andra politiker, tjänstepersoner och religiösa företrädare bjöds in för rundvandring på området.

För att öka kännedomen om begravningsplatsen deltog Kyrkogårdsförvaltningen även på Järvaveckan i början av juni. Det var ett bra tillfälle att möta medborgare och svara på frågor om bygget.

I juli börjar bygget av ekonomibyggnaden. Den ska ligga i västra delen av området, på den plats där NCC har haft sina byggbodar. De nya entreprenörernas byggbodar placeras på den gamla parkeringen inom arbetsplatsområdet. Efter sommaren kommer det även sättas upp bodar i närheten av bygget av ceremonibyggnaden.

Ceremonibyggnaden kommer börja byggas i sommar. Den ska ligga i den östra delen av området och är konfessionsneutral. Det betyder att den inte kommer att ha några religiösa symboler i sin utformning. För att anpassa ceremoni kan sedan olika föremål användas beroende på trosinriktning och önskemål.

I den östra delen av området har en våtmark återställts och den innehåller nu en hel del vatten. För att påskynda den biologiska reningen i våtmarken har växtöar placerats ut. Öarna väntas även locka till sig fåglar. Än så länge släpps inget vatten från våtmarken till Igelbäcken.

På tätvallen vid den södra våtmarken kommer gräsfrö att sås för att binda det ytliga jordlagret. Framöver kommer pilträd och videbuskar planteras vid vallen. Under våren 2023 påbörjas plantering av växter i våtmarkerna och hösten 2023 kommer buskar och träd att planteras.

Under 2023 fortsätter också byggnationerna och 2024 ska begravningsplatsen tas i bruk. Den är öppen för alla och kommer ha kistgravar, urngravar, askgravlund och minneslundar.

Uppdaterad