Pilotprojekt för koldioxidreducerande betong testas i Ropsten och Värtahamnen

För att minska klimatpåverkan i betong testas nu olika betongrecept i Norra Djurgårdsstaden, där delar av cementen byts ut mot slagg. Exempel på detta är det tillfälliga påldäcket för Lidingöbanan i samband med byggnationen av Lilla Lidingöbron vid Ropsten och utbyggnaden av Saltkajen i Värtahamnen. Under ett antal år kommer stadsutvecklingsprojektet kunna utvärdera de olika receptens resultat för konstruktioner både på mark och under vatten.

Pilotprojekt Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron, blir en ny förbindelse mellan Lidingö och Stockholm. I landanslutningen vid Ropsten ansvarar exploateringskontoret för ett nytt påldäck med gång- och cykelväg samt spårtrafik. Innan alla utredningar, planer och projekteringar är klara i Ropsten och den nya stationen kan byggas, leds spårtrafiken mellan Lidingöbanans befintliga hållplats och det nya spårläget på bron via ett temporärt påldäck. Tanken är att det temporära påldäcket ska användas fram tills att den nuvarande stationen i Ropsten rivs.

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att studera hur betongens klimatpåverkan kan minska. Genom det temporära påldäcket ges det utrymme att testa olika betongrecept för konstruktioner, för att utvärdera hur betong kan utföras på ett mer miljövänligt och koldioxidreducerande sätt med bibehållna tekniska egenskaper. Detta görs genom att en viss del av cementen byts ut mot masugnsslagg. För det tillfälliga påldäcket med begränsad livslängd görs tester av olika andelar slagginblandning i olika konstruktionsdelar. De tester som utförts i provisoriskt påldäck är med reduktion av cement mot slagg (GGBS – Granulerad masugnsslagg) med 35, 50 och 65 %. Under ett antal år kommer uppföljning att ske av de olika betongreceptens resultat och som kommer att redovisas i en separat rapport.

Pilotprojektet, som även är ett examensarbete, initierades av exploateringskontoret, trafikkontoret, Peab och betongleverantören Swerock.

Lilla Lidingöbron byggs av Lidingö stad och den 11 oktober släpptes gång- och cykeltrafik på över nya bron. Under 2023 kommer även spårtrafiken att flyttas över och den gamla bron rivs.

För mera information se bifogad rapport:
Fältundersökning av högre inblandning av GGBS (BKIII/A) på brobetong, Swerock

För mera information om Lilla Lidingöbron:
Lilla Lidingöbron, Lidingö stads webbplats 

 

Utveckling av koldioxidreducerad betong vid Saltkajen

Ett annat projekt där koldioxidreducerande betong kommer att testas och utvärderas är utbyggnaden av Saltkajen i Södra Värtan. Till skillnad från testerna som görs på Lilla Lidingöbron är detta betongrecept för konstruktioner under vattnet, så kallad UV-betong. Testerna görs först i laboratorium, vilket pågår just nu, och senare under året kommer fullskaliga tester att utföras i vattenfyllda containrar för att säkerställa kvaliteten. Genom att använda olika mänger av slagginblandningar kan koldioxidbelastningen minska med 30 procent. Att testerna görs vid just Saltkajen är bland annat på grund av att det saknas erfarenhet av att gjuta UV-betong i kombination med slagginblandning. Projektet beräknas starta under 2023. 

Lyftkran vid vatten med brokonstruktion i förgrunden.
I ett tillfälligt påldäck för Lidingöbanan testas olika betongrecept där delar av cement byts mot slagg.

Uppdaterad