Så planerar Norra Djurgårdsstaden för hållbara persontransporter

Torsdag den 24 november bjuder vi in till ett lunchseminarium om hållbara persontransporter. Under seminariet berörs frågor om bil- och cykelparkering, laddinfrastruktur, bilfri huvudgata och vistelsegator i Norra Djurgårdsstaden. Hur har planeringen förändrats över tid?

Hur man rör sig i staden är en viktig fråga i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Redan tidigt i planeringen av Norra Djurgårdsstaden anammades en trafikhierarki som utgår från att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras och vara det självklara valet. Krav ställs på byggaktörerna som regelbundet följs upp och utvärderas.

Bilparkering kan lösas på flera olika sätt. I Norra Djurgårdsstaden har man i de första etapperna löst det genom att parkeringen byggs under husen. I de kommande etapperna förläggs istället parkeringen i gemensamma externa parkeringsgarage, vilket gör att det blir närmare till kollektivtrafiken än till bilen.

Under höstens andra lunchseminarium inom ramen för hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden får vi ta del av lärdomar, erfarenheter och tankar kring just planeringen av transporter.

I seminariet deltar Maria Lennartsson, FoU-ansvarig i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, Eva Sunnerstedt, enhetschef för miljöbilar på miljöförvaltningen, samt trafikplanerarna Kerstin Alquist, Cecilia Sjödin, Jenny Simonsson, och Pär Båge på trafikkontoret. Modererar gör Anna Ågren, projektledare för kompetensprogram i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

  • Tid: 12.00-13.00
  • Plats: Seminariet sänds online.

Anmäl dig här 

Varmt välkommen!

För frågor, vänligen mejla: norradjurgardsstaden@stockholm.se

Uppdaterad