Koll i Kulla

Norra Stationsparken tillsammans med Hagaesplanaden som löper runt om parken, blir en grön plats med många träd, planteringar och gräsytor. Men där kommer finnas en hel del sten också. En del kommer från Kulla stenbrott i Skåne. Och bearbetningen sker bara drygt två mil därifrån, i Vilshult i Blekinge.

Stockholms stad är en stor inköpare av både tjänster och material och självklart ställer vi krav på våra leverantörer, bland annat krav som gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö (*).

– Vi följer upp att våra leverantörer lever upp till de krav vi ställer, och ett konkret sätt att göra det är att åka ut på produktionsplatsen och titta. Det är relativt vanligt att sten bryts i Sverige men bearbetas i till exempel Portugal. I det här fallet sker brytning och bearbetning i närheten av varandra, vilket är positivt ur transportsynpunkt, säger Ida Sundling, miljösamordnare Stockholms stad, som tillsammans med kollegor inom arbetsmiljö, inköp och projektledning besökte stenbrottet och bearbetningen en solig oktoberdag.

Totalt går det åt cirka 3 000 ton natursten i Norra Stationsparken inklusive Hagaesplanaden, som är cirka en kilometer lång och kommer ha en beläggning av naturstenshällar, med undantag från cykelbanan på norra sidan.

– Det är stora mängder sten vi ska köpa in och vi ville följa upp på plats. Det var ett givande och intressant besök där vi fick insyn i både brytningen och bearbetningen, berättar Ida.

Stendamm, som ofta innehåller kvartspartiklar, samt höga bullernivåer vid sågning och krossning, är de två största arbetsmiljöutmaningarna vid brytning och bearbetning. Men även risken för att klämma eller skära sig. För staden är det viktigt att framställningen sker på ett säkert sätt för människor och miljö.

– Här fanns ett stort engagemang från de båda företag vi besökte att hålla sig ajour med ny teknik både inom arbetsmiljö och miljöfrågor. Till exempel ser man över möjligheten att ställa om till el eller rena biodrivmedel för arbetsmaskiner och fordon.

– Det var också roligt att företagen själva var stolta över sin verksamhet och så positiva till att vi kom ut och tittade. Vi från Stockholms stad kunde konstatera att både brytningen och bearbetningen levde upp till våra krav, avslutar Ida.

(*) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna;

  • ILO:s åtta grundläggande internationella kärnkonventioner (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182)
  • Konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148)
  • FN:s barnkonvention artikel 32
  • FN:s konvention mot korruption
  • den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs;
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs.
Fyra personer i varselkläder och hjälmar
Från vänster Paul Lacker Svatos, arbetsmiljösamordnare, Dag Svedros, kvalitetssamordnare, Ida Sundling samt Olga Ekblom båda miljösamordnare exploateringskontoret Stockholms stad.
Grått stenblock skuret i stående skivor
Kulla stenbrott
Stenblock i färd med att bearbetas
Stenblock i färd med att bearbetas
Stenblock för bearbetning
Bearbetning av stenblock
Kapade släta stenar staplade på en lastpall
Kapade naturstensblock
Vy från stenbrott, vatten i pölar på botten av brottet, grå och orange färg på stenblocken
Kulla stenbrott i Skåne
Sågklinga och stenblock, vatten rinner
Stort grått stenblock på lastpall, raka hörn och kanter

Uppdaterad