Nästa steg för bostäder, förskolor och idrottshall vid Nytorps gärde

Illustrationen är vänd åt väst med Nytorpsbadet i ryggen och visar Parktorget, västra gärdet, nya lokalgatan och föreslagen bebyggelse längs gärdets norra kant. Bild: Landskapslaget

Ett förslag till ny detaljplan vid Nytorps gärde var på samråd i juni – september, 2021. Synpunkterna som kom in har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Nu arbetar vi vidare med förslaget inför granskning som planeras i kvartal 3, 2024.

Nytorps gärde föreslås utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, cirka 650 bostäder, en förskola, idrottshall, lokaler för verksamheter och livsmedelsbutik. Förslaget innebär även utveckling av parken och nya ytor för skyfallshantering. Ett förslag till detaljplan var på samråd juni – september, 2021. Både personer som bor i närheten och remissinstanser som till exempel Länsstyrelsen, Skönhetsrådet, Stadsmuseet och Trafikverket har tyckt till om förslaget. Sammanlagt kom 524 synpunkter in från enskilda personer, organisationer och remissinstanser. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt alla synpunkter och vägt olika intressen mot varandra. I samrådsredogörelsen presenteras de ställningstaganden som gjorts och hur vi planerar att gå vidare i arbetet.

Samrådsredogörelsen

Vill du läsa vad organisationer och enskilda personer tyckte? Och vad Stadsbyggnadskontoret svarade? Allt finns att läsa i samrådsredogörelsen som finns i bygg- och plantjänsten:

Nytorps gärde, Bygg- och plantjänsten

Vad handlar synpunkterna om?

Flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget och framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller struktur, kulturmiljö, skyfall, risk, naturvärden, skyddsvärda arter och trafik.

De flesta sakägare och övriga boende som framfört synpunkter önskar att gärdet lämnas obebyggt, ifrågasätter planer att bygga på parkmark, är oroade för klimatförändringar och skyfall, tycker att bebyggelsen inte passar in, vill att fler träd sparas och är oroade för att vilda djur trängs bort.

Nästa steg: granskning

Nu arbetar vi vidare med förslaget inför granskning som är nästa steg innan detaljplanen kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden och antas av kommunfullmäktige. Granskning planeras under kvartal 3, 2024.

Följande frågor kommer vi att studera vidare, bland annat med anledning av de synpunkter som kommit in:

 • Kvarter F och G bearbetas för att bättre anpassas till områdets kulturmiljövärden, stråk och siktlinjer samt stärka kopplingen mellan Dalen och Nytorps gärde.  
 • Kvarter I sänks till fyra våningar för att bättre ansluta till angränsande bebyggelse. 
 • Garage i kvarter A och I placeras helt under mark för att öka avståndet till befintlig bebyggelse och för att undvika att skapa baksidor. 

 • En kulturmiljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i nästa skede. 
 • Möjligheten att tillskapa efterfrågade aktiviteter utreds i nästa skede.
 • Möjligheten att bevara Nypan surrar på nuvarande plats utreds i nästa skede.
 • En artinventering ska göras och vid behov en artskyddsutredning.
 • Dispens för att ta ned trädallén vid kvarter B och Åstorpsringen kommer att sökas i nästa skede.
 • Ökad översvämningsrisk för tre byggnader i anslutning till planområdet studeras vidare och åtgärdas i nästa skede. 
 • Skyfallsutredningen ses över enligt yttranden från remissinstanser. 
 • Planhandlingar ses över i enlighet med inkomna synpunkter. 
 • Utredningar ses över i enlighet med yttranden från remissinstanser. 
 • Förskolebehovet ses över. 

Läs mer om Nytorps gärde

Uppdaterad