Tusen stockholmare har tyckt till om Slussen

Två pratbubblor med bilder på Slussen i.

Många stockholmare har även i år tyckt till om Slussens ombyggnad. Det är en stor attitydundersökning som genomförts på beställning av oss som arbetar med kommunikation i projekt Slussen. Under september och oktober i år intervjuades cirka 300 närboende, 300 kollektivtrafikresenärer, 300 cyklister och 100 bilister. Sammanlagt har 1014 intervjuer utförts.

Kännedom och inställning

Nu när ombyggnaden av Slussen är inne på sitt sjätte år, anger mer än 60 % att de är positiva eller mycket positivt inställda till ombyggnaden, vilket är en högre andel jämfört med tidigare undersökningar.

I årets mätning anger drygt fyra av tio att de känner till ombyggnaden av Slussen väl eller mycket väl. Endast 3 % säger att de inte känner till ombyggnaden alls.

Högst andel som följer ombyggnaden finns bland bilisterna och de boende. Lägst andel finns bland cyklisterna.

Bland bilisterna och de boende är det en lägre andel som anger att de är positiva eller mycket positiva till ombyggnaden, särskilt i jämförelse med cyklisterna som är mer positiva.

Tillgång till information

År 2022 tycker hälften att tillgången på informationen från Stockholms stad är god och tydlig. Cirka 16 % tycker att den är bristfällig och otydlig. 41 % anger att stadens information i hög eller mycket hög grad ger svar på frågor, vilket är en något lägre siffra jämfört med de senaste två mätningarna.

Stort intresse för information

Det är glädjande att mer än 50 % är intresserade eller mycket intresserade av information om projektet. Bland de boende finns högst andel (63 %) som anger att de är intresserade eller mycket intresserade av att få information om ombyggnaden av Slussen.

Enligt undersökningen vill man framförallt ha information om:

  • Tidplanen/Byggskeendet
  • Nya Slussen/Slutliga utformningen
  • Utvecklingen i projektet
  • Trafikinformation under byggtiden
  • Störningar

Årets mätning visar i likhet med tidigare mätningar att invånarna får kännedom om ombyggnationen framförallt via tidningar och TV. Hela 34 % anger att de fått information från vänner och bekanta. När vi frågar enbart de boende så anger de projektets nyhetsbrev hem i brevlådan som främsta källa till information. De boende är också den grupp som i högst utsträckning har fått information via Slussenrummet, projektets utställningslokal.

En av tio har någon gång behövt ta kontakt med staden med anledning av ombyggnationen av Slussen. Av dessa vet drygt 80 % vart de ska vända sig. Inte oväntat så är det de boende som i högst utsträckning behövt ta kontakt med staden med anledning av ombyggnationen.

Anledningar till oro

Sju av tio (72 %) anger att de inte känner sig oroliga för vilka konsekvenser ombyggnaden kan ha. Bland de boende finns en något högre andel som är oroliga eller mycket oroliga jämfört med övriga.

Under själva byggtiden är 55 % oroliga för att det ska bli sämre framkomlighet för gående, knappt 60 % är oroliga för att det ska vara en sämre plats att vistas på. 54 % är oroliga för att det ska vara mycket buller och oljud under byggtiden.

Vid frågan om det finns något annat som man är orolig för under byggtiden så anges oro för att biltrafiken ökar, miljöpåverkan, en eventuell fördyrning av projektet, försämrad utsikt och vad som kommer att byggas på vattnet som exempel.

Förväntningar

Andelen som tycker att nya Slussen kommer att bli bättre har generellt sett ökat över tid från den första mätningen. Framförallt förväntar sig fler att det kommer bli en bättre knutpunkt och stadsbild liksom bättre för cyklister respektive gående.

Biltrafiken och stadsbilden är det som störst andel förväntar sig kommer att försämras. Cyklisterna är de som är klart mest positiva i sina förväntningar på vilka fördelar den nya Slussen kommer ha.

Tusen tack till tusen stockholmare

Vi på projekt Slussen vill rikta ett varmt tack till alla er som har ställt upp på intervjuerna!

Projekt Slussen attitydundersökning 2022

Hur du kan följa oss

Projektets webbsida uppdateras varje vecka med ny information om vad som pågår i projektet. Instagramkontot @projektslussen blir mer och mer populärt och här läggs dagsfärska bilder från arbetsområdet upp flera gånger i veckan. Många uppskattar direktutskick och det är vi glada för. Ett detaljerat veckobrev fortsätter vi att skicka ut med e-post på fredagar. Här finns information om aktuella arbeten i projektet. Vi finns tillgängliga på Slussentelefonen och mejlen alla vardagar och i Slussenrummet som en naturlig mötesplats för frågor! Vi hoppas kunna genomföra En dag på Slussen någon gång i juni, då vi kan bjuda in allmänheten innanför byggplanken. Väl mött 2023!

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

E-post: slussen@stockholm.se 
Telefon: 08 - 508 264 16

Prenumerera på veckobrev: mejla till slussen@stockholm.se för att anmäla dig

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad