Terrasskvarteren - en ny detaljplan vid Gasverket

240 bostadsrätter mellan Bobergsgatan och Gasverksvägen med centrumfunktioner i bottenplan föreslås bli en egen detaljplan, Terrasskvarteren. Området var tidigare del av etapp Kolkajen där en vidareutveckling av strukturen pågår. Nu går förslaget ut på granskning. Byggstart för Terrasskvarteren beräknas till början av 2025.

Syftet med Terrasskvarteren - förutom fler bostäder - är att stärka viktiga kopplingar mellan befintlig bebyggelse i Hjorthagen, Gasverket, nybyggda och planerade etapper längs Husarviken samt bytespunkten för kollektivtrafik i Ropsten.

De fem fristående huskropparna med 10–12 våningar ansluter till planerade byggnader i Gasverket och betonar stationsläget och storskaligheten i Ropsten, samtidigt som de bildar en tydlig fond till Kolkajen. Nivåskillnaden på platsen kläs in av föreslagen bebyggelse och park. Området ska präglas av en grön stadsmiljö och stadsrum i olika skalor med förutsättningar för ett välfungerande och nära vardagsliv.

Markanvisade byggaktörer för Terrasskvarteren är Obos och Serneke, med totalt 240 bostäder. Byggstart för etappen planeras till våren 2025.

Tidplan Terrasskvarteren

  • Granskning dec 2022-jan 2023
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden våren 2023
  • Antagande kommunfullmäktige sommaren 2023

Om Kolkajen och Terrasskvarteren:

Detaljplanen för Kolkajen var på samråd 2016 och därefter har Terrasskvarteret brutits ut till en separat detaljplan som nu går till granskning. Kolkajen och Terrasskvarteren omfattar tillsammans cirka 1 500 bostäder, två förskolor och cirka 11 000 kvm lokaler för handel och centrumfunktioner på stadens mark, i en tät och blandad stadsmiljö av hög kvalitet. Den befintliga byggnaden Vattengasverket avses bevaras och få en framträdande roll i det offentliga rummet. Kolkajen omfattar även 40 studentbostäder.

Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Gata med gående till vänster. Till vänster syns även fler flerbostadshus. Grönska till höger.
Gasverksvägen från väster. Visualisering: C.F. Møller
Flygvy över Terrasskvarteren. Visualisering: C.F. Møller
Gata med träd till vänster och flerbostadshus till höger.
Gasverksvägen från Öster. Visualisering: C.F. Møller
Grönska i förgrunden med högre flerbostadshus i ljus fasad.
Gasverksparken. Visualisering: C.F. Møller
Personer som går och cyklar längs gata. Till vänster flera flerbostadshus med balkonger.
Bobergsgatan sett från öster. Visualisering: C.F. Møller

Uppdaterad