Östra Hagastaden ett steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Östra Hagastaden har nu godkänts i stadens första instans, stadsbyggnadsnämnden. Därmed har den första milstolpen passerats för att förverkliga planerna på en mer välkomnande plats och entré till Stockholm norrifrån.

Planen har tidigare varit ute på samråd och senast granskning. Vissa mindre justeringar och anpassningar har skett med planen under processen.

- De justeringar vi har gjort nu har handlat om mindre justeringar, textförtydliganden och vissa kompletteringar gällande framför allt buller- och riskfrågor samt gränsjusteringar kopplat till Trafikverkets vägar och tunnlar säger planhandläggare Magnus Bäckström på stadsbyggnadskontoret.

Detaljplanens syfte
Många remissinstanser är positiva till att den här platsen bebyggs och befolkas på ett annat sätt än idag. Samtidigt efterlyser vissa mer detaljerade svar. I det sammanhanget är det viktigt att ha i åtanke vad en detaljplan fyller för syfte, säger Magnus Bäckström:

- En detaljplan ger ramen och bestämmer formen för den framtida stadsmiljön inom planområdet, men kan inte svara på samtliga detaljfrågor, som till exempel växtval och vilka aktiviteter som ska ges utrymme i den blivande aktivitetsparken. Sådana detaljer behöver kunna förändras över tid och frågorna utreds i de handlingar som ligger till grund för själva byggnationen i ett senare skede.

Flera fördelar
Detaljplanens huvuddrag är dels att bygga bort barriärer och skapa ett Norrtull som blir en värdig och välkomnande entré till Stockholm från Uppsalahållet. Dels att göra det enklare för människor att röra sig mellan stad och park och mellan hem och skola eller arbete. Genom att skapa en torgyta kring de gamla tullhusen och att förbättra kommunikationsvägarna framför allt för gång och cykel så knyts olika delar av staden, och grannkommunen Solna, ihop bättre.

Många behov
En fråga som väckt stort engagemang i närområdet handlar om möjligheten att öka den planerade planen för sju spelare till en för elva. Det är ett önskemål som är svårt att förverkliga utan att andra intressen drabbas menar Magnus Bäckström:

- Vi har en begränsad markyta till förfogande som inte är stor nog för att tillgodose alla behov och önskemål om studentbostäder, skola, förskola, idrott och parkytor. Vi har därför under processen behövt göra en avvägning och hitta en kompromiss som ger en bra helhet, men där inget intresse kunnat få alla sina önskemål tillgodosedda. En större fotbollsplan skulle medföra att andra behov och önskemål inte längre kan tillgodoses, till exempel att skolan inte längre får plats. Detta innebär att man behöver ändra strukturen och göra om detaljplaneprocessen för det område som berörs.

Nästa steg
Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige fattar beslut om planen och därefter vinner den laga kraft, vilket beräknas ske någon gång under 2023.

Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Området

Uppdaterad