Upprustning av Björklunds hage

Visthusbod omgiven av ytor för lek med klätterlek, linbana och gungor, , gräsområden, djurhagar, basketplan omringade av gångvägar, naturmark och bostadsområde, illustration.

Björklunds hage ska under 2023 rustas upp och inför projektet har staden utfört medborgardialog för att samla in synpunkter. På uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning har Karavan landskapsarkitekter tagit fram en programhandling för lekplatsen.

Om Björklunds hage

Björklunds hage är en lekplats i Norra Ängby park i Bromma. Norra Ängby är en av Stockholms trädgårdsstäder som växte fram på 1920-talet och 1930-talet.

I parken finns idag två separata lekytor. Dels öppna ytor med gungor, klätterlek, yta för spontan aktivitet och dels en inhägnad yta för mindre barn. I parken finns även en skateboardramp, rutschbana och bollplaner för basket och tennis. Parken omfattas också av fornlämningar i form av gravfält i naturmarken.

I anslutning till parken finns Fatburen, en knuttimrad visthusbod, som uppfördes på 1600-talet. Delar av timret tros vara från 1500-talet, vilket gör Fatburen till en av Stockholms äldsta trähusbyggnader.

Parken omfattas också av en 4H-gård med beteshagar.

Projektet

Syftet med programhandlingen är att samla gestaltningsidéer och förslag till material, lekutrustning, växtmaterial och belysning. Lekplatsen är idag sliten och har behov av upprustning. Här finns ett hopplock av möbler och utrustning som renoverats i omgångar.

Medborgardialog

Inför upprustningen av lekplatsen utförde staden medborgardialog i september 2022. Medborgardialogen visar att parken uppskattas och används flitigt men är i behov av att rustas upp. Framför allt är bollplanerna, rutsch, linbana, klätterpyramiden, gungorna och att springa i skaterampen omtyckta inslag i parken.

Du kan ta del av resultatet av medborgardialogen på webben.

Synpunkter, Björklunds hage, Place to plans webbplats

Gestaltningsförslag

Björklunds hage utvecklas till en naturlig samlingsplats för alla åldrar vilket ger en bättre överblick. Parkens olika delar kopplas samman genom tydliga stråk, slingor och siktlinjer. Lekparken fylls med olika lekfunktioner, planteringar och träd som skapar rumslighet, skugga och årstidsvariation.

Centralt i den nya lekytan placeras en ny gungställning. Klätterpyramiden behåller sin plats och får sällskap av en vippbräda. En ny variationsrik klätterställning tar plats på den övre nivån med olika typer av rutschbanor, klätterlek, motoriklek och gömställen. Mot fårhagen placeras tillgänglig småbarnslek och ett lekbuskage. Linbanan flyttas för att skapa bättre kopplingar i parken. Det blir fler gång- och cykelstråk för att främja motorik och cykellek. Skateboardrampen flyttas till annan plats i Bromma.

En stor gemensam samlingsplats skapas framför 4H-gården med gott om sittplatser både utan och med väderskydd, samt grillar, pingisbord och boulebana under träden.

I anslutning till Fatburen skapas möjlighet för picknick i gräset och avkoppling sommartid och pulkaåkning vintertid.

Uppdaterad