Matbutik och bostäder i ny markanvisning för Årstafältet

I Årstafältets sydöstra hörn planerar staden tillsammans med SKB ett kvarter med hyresrätter och en stor matbutik i bottenplanet. Illustration: SKB / Kjellander Sjöberg

Nu är det klart med en ny markanvisning på Årstafältet. Bostäder och matbutik planeras i ett kvarter i södra delen av fältet.

Exploateringsnämnden har nu anvisat mark i ett kvarter inom Årstafältets sjätte etapp till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Markanvisningen gäller 136 hyresrätter och över två tusen kvadratmeter handel i fältets södra del intill Huddingevägen. Handeln är tänkt att bli en livsmedelsbutik och kringservice som exempelvis apotek och kafé.

SKB har fått markanvisningen efter ett så kallat jämförelseförfarande - en typ av tävling - där elva byggaktörer lämnade in projektförslag. Förslagen utvärderades på bland annat genomförbarhet, funktionalitet och gestaltning.

Ett kvarter med hyresrätter och en stor matbutik i bottenplanet. Illustration: SKB / Kjellander Sjöberg

Samtidigt får Stockholm Vatten och avfall markanvisning för en sopsugsanläggning i samma kvarter.

De kvarvarande markanvisningarna i etapp 6, som gäller grundskola och sim- och idrottshall, planeras till våren 2023. Planarbetet är sedan tänkt att starta hösten 2023, och tidplanen för genomförandet av den sjätte etappen är 2029-2034. 


Markanvisningen gäller kvarter F inom den sjätte etappen på Årstafältet. 

Mer om jämförelseförfarandet

Jämförelseförfarande – Årstafältet, etapp 6 - Stockholm växer

Läs mer om projekt Årstafältet

Uppdaterad