Nästa steg för utvecklingen av Örnsbergs verksamhetsområde

Fotomontage: Flygvy från sydväst över planområdet med föreslagen bebyggelse. Illustration: Sweco

Ett förslag till ny detaljplan för Örnsbergs verksamhetsområde var på samråd i maj – juni, 2022. Nu har vi sammanställt synpunkterna och besvarat dem i en samrådsredogörelse. Tack till alla som visat intresse och engagemang för utvecklingen!

Örnsbergs verksamhetsområde planeras att utvecklas till en funktionsblandad stadsmiljö med cirka 1 380 bostäder, förskolor och verksamheter. Det som idag är ett slutet område planeras att öppnas upp och nya kopplingar skapas mellan Örnsberg och Axelsberg. Ett förslag till detaljplan var på samråd i maj-juni, 2022. Både personer som bor i närheten och remissinstanser som till exempel Länsstyrelsen, Skönhetsrådet, Stadsmuseet och Trafikverket har tyckt till om förslaget. Sammanlagt kom 121 synpunkter in från enskilda personer och organisationer. Vi har sammanställt alla synpunkter och vägt olika intressen mot varandra. I samrådsredogörelsen kommenterar vi våra ställningstaganden och hur vi planerar att gå vidare i arbetet.

Samrådsredogörelsen

Vill du läsa vad organisationer och enskilda personer tyckte? Och vad Stadsbyggnadskontoret svarade? Allt finns att läsa i samrådsredogörelsen som finns i bygg- och plantjänsten:

Bygg- och plantjänsten

Vad handlar synpunkterna om?

De synpunkter som framförts från remissinstanser gäller främst hantering av skyfall, hälsorisker kopplade till buller och förorenade områden, förslagets täthet och höjd, påbyggnader på kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt säkerhet avseende risk för urspårning, översvämning, ras och skred.

De flesta sakägare och boende som framfört synpunkter önskar att frågan om grundskolans framtid utreds innan detaljplanen antas, att exploateringen minskar samt att naturmarken som markanvisats förblir orörd.

Nästa steg: granskning

Nu arbetar vi vidare med förslaget inför granskning som är nästa steg innan detaljplanen kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden. Granskning planeras i augusti, 2023.

Följande frågor kommer vi att studera vidare, bland annat med anledning av de synpunkter som kommit in:

  • Byggnadernas höjd längs med Jakobsdalsvägen kommer studeras vidare för att skapa en bättre relation i höjd till befintlig bebyggelse. Detta kan innebära att några hus sänks i höjd.
  • Påbyggnaden av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden i kvarteret Instrumentet 17 utgår. Utgångspunkten i arbetet framåt ska vara bevarande av byggnadens nuvarande karaktär – exempelvis gällande färgsättning. Även studier om fler äldre byggnader kan sparas.
  • För att säkra bättre kapacitet att hantera skyfall krävs nya tekniska åtgärder för att leda vatten till Mälaren. Åtgärderna kräver troligen även en bearbetning av kvarterens struktur i norra delen samt vid ett av kvarteren vid tunnelbanespåren.
  • Bevarande av mer parkmark inklusive studier om delar av ekbacken vid kvarteret Pincetten kan bevaras.
  • Flera synpunkter har inkommit kring behov av fler kopplingar över den barriär som tunnelbanespåren utgör. Inför granskning vill staden därför studera om det finns möjlighet att tillskapa en ny gångbro över tunnelbanan i höjd med planområdet.
  • Behovet av förskoleplatser har räknats ned efter samrådet. Den friliggande förskolan i parken är därför inte längre aktuell och ytans framtida utformning och innehåll studeras vidare i fortsatt process.
  • Staden ser ett behov av att möjliggöra för mer centrumverksamheter och möjliga ytor för kultur i detaljplanen, vilket ska studeras i fortsatt arbete.

Kontoret anser att de tre huvudsakliga frågor om bör vidareutvecklas inför granskning är volymhanteringen längs Jakobsdalsvägen (1), Skyfall- och dagvattenhantering (2) och grönområdet och dess relation till omkringliggande byggnader (3). 

Läs mer om projektet

Uppdaterad