Stort vattenledningsarbete –borrar under Norra Stationsgatan

Det är ju inte bara hus och vägar som behövs när vi bygger ett nytt område. Infrastruktur för vatten och avlopp, och elförsörjning, är också en del av stadsutvecklingen. För att säkerställa att vi kan ta hand om den ökade mängden avloppsvatten som många nya invånare innebär, lägger vi nya rör och ny anslutning till dagvattenmagasinet. Det är i korthet vad det stora ledningsarbetet som nyligen startat under Norra Stationsgatan, går ut på. Under cirka ett halvår, från januari till sensommaren kommer vi arbeta framför Rödabergsskolan.

Borra underlättar trafiken

Först tar vi bort asfalten på de två inhägnade områdena (se illustration), slår ner spontväggar och gräver oss ner cirka fem meter under markytan. Från väster till öster, under gatan, ska vi sedan borra horisontellt med en stor borrkrona och samtidigt skjuta in ett nytt, större avloppsledningsrör i betong. Rörets diameter är cirka en meter och det läggs ner bit för bit och fogas sedan ihop. Metoden kallas mikrotunnelborrning och har flera fördelar i den här typen av stadsmiljö.

– Tack vare att vi borrar under gatan kan trafiken längs Norra Stationsgatan och Sankt Eriksgatan fungera som vanligt i den tillfälliga rondell som är byggd. Alternativet hade varit att gräva upp gatan till ett öppet schakt och lägga ner röret, men här finns ingen möjlighet att leda om trafiken, berättar David Nee, ansvarig byggprojektledare Stockholms stad.

Längre öster- respektive västerut har avloppsledningen redan bytts ut och den här delen utgör sista biten för att hela systemet ska ha den kapacitet som behövs.

Dagvattnet renas genom sedimentering

Samtidigt med avloppsledningsarbetet kommer vi anlägga ledningar och ansluta det så kallade trafikdagvattnet till det stora dagvattenmagasin som redan finns byggt under Hagastaden. När det regnar, samlas vattnet som hamnar på gatorna upp via brunnarna i gatan och leds vidare under mark till dagvattenmagasinet, där det sedimenteras, vilket innebär att partiklar och andra föroreningar sjunker till botten. Därefter leds vattnet vidare ut i Brunnsviken. Stockholm Vatten och Avfall som ansvarar för vattenledningarna, tar regelbundet bort sedimentet. Totalt är det cirka 50 meter rör som ska läggas ner.

Dagvattenhantering, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats  

Området

Uppdaterad