220 hyresrätter markanvisas i Ängsbotten

Utvecklingen av etapp Ängsbotten går in i nästa skede då 220 bostäder vid Madängsgatan markanvisas till Wallenstam Fastigheter AB och Primula Byggnads AB. Beslut togs i exploateringsnämnden den 11 maj.

Etappen Ängsbotten är beläget söder om Madängsgatan och området kan ses som en entré till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. Här planerar Stockholms stad för totalt 300 bostäder, två gruppboende samt lokaler för kommersiell verksamhet. Nu markanvisas 220 av dessa lägenheter fördelat på 60 hyresrätter till Wallenstam Fastigheter AB och 160 hyresrätter inklusive ett gruppboende till Primula Byggnads AB.

Förslaget för markanvisningarna omfattar delar av två kvarter där respektive byggaktör får del av marken, samt ska möjliggöra för verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Projektet ger ett välbehövligt tillskott av gruppboende inom Östermalm samt bidrar till fler hyresrätter i området. Genom planering av ökad trädplantering och mer grönytor där det tidigare varit hårdgjorda ytor möjliggörs dessutom ett starkare ekologiskt samband mellan Hjorthagsberget och Nationalstadsparken.

Ny detaljplan krävs

Ängsbotten är beläget intill riksintresseobjekten Värtabanan och Norra Länken, och den nya bostadsbebyggelsen behöver förhålla sig till bullersituationen från dessa anläggningar. Sedan tidigare har planarbete bedrivits för etappen vid två tillfällen. Under året kommer planarbetet att återupptas och detaljplanen förväntas kunna antas vid årsskiftet 2025/2026.

I väntan på den nya detaljplanen och byggnation av kvarteren har exploateringskontoret arrenderat ut mark tillfälligt till en privat aktör som bedriver padelverksamhet på platsen och en skatepark till Östermalms stadsdelsförvaltning.

Om Ängsbotten 

Uppdaterad