Nästa steg för bostäder och kontor i Sjöstadshöjden

Ett förslag till ny detaljplan för Sjöstadshöjden, i gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden, var på samråd i mars–april, 2022. Synpunkterna som kom in har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Nu arbetar vi vidare med förslaget inför granskning som planeras i slutet av 2024.

Den nya detaljplanen för Sjöstadshöjden syftar till att utveckla Hammarbyvägen och Hammarby fabriksväg till ett attraktivt och levande stadsrum med både bostäder och verksamheter. Här planeras för cirka 400-500 bostäder, 4000-5000 arbetsplatser, ett hotell, förskola, nya torg och en lekplats. Planen syftar också till att överbrygga barriärer och bättre koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad.

Ett förslag till detaljplan var på samråd i mars–april, 2022. Både personer som bor i närheten och remissinstanser som till exempel Länsstyrelsen, Skönhetsrådet, Stadsmuseet och Trafikverket har tyckt till om förslaget. Sammanlagt kom det in cirka 430 synpunkter från enskilda personer och organisationer. I samrådsredogörelsen och tjänsteutlåtandet kommenterar vi våra ställningstaganden och hur vi planerar att gå vidare i arbetet.

Samrådsredogörelsen

Vill du läsa vad organisationer och enskilda personer tyckte och vad Stadsbyggnadskontoret svarade? Allt finns att läsa i samrådsredogörelsen som finns i bygg- och plantjänsten:

Bygg- och plantjänsten

Vad handlar synpunkterna om?

Flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller naturvärden och spridningssamband, risk, dagvatten, skyfall, buller, partiklar samt möjlig påverkan på Trafikverkets vägtunnlar.

De flesta sakägare och övriga boende som yttrat sig önskar att planförslaget avbryts eller kraftigt omarbetas på grund av de negativa konsekvenserna för naturvärdena i Hammarbyskogen, skymd utsikt, solinstrålning och rekreationsvärden.

Nästa steg: granskning

I april 2023 godkände stadsbyggnadsnämnden ställningstagandet efter samråd. Nu arbetar vi vidare med förslaget inför granskning som är nästa steg innan detaljplanen kan godkännas av stadsbyggnadsnämnden. Granskning planeras i slutet av 2024.

Bakgrundskartan visar planförslaget i samråd. Föreslagna ändringar inför granskning markerade i rött. Vyerna, de punkter för bilder och områden som är viktiga för samband mellan ädla lövträd är markerade.

Följande frågor kommer vi att studera vidare, bland annat med anledning av de synpunkter som kommit in:

Ekologiskt spridningssamband:

 • För att ädellövssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogens naturreservat ska bibehållas i funktionellt skick föreslår stadsbyggnadskontoret att bebyggelsen söder om Hammarbyvägen längst i väster (cirka 1 000 arbetsplatser) och del av kvarteret öster om Hammarbytornet (cirka 30–40 bostäder) utgår.
 • Av samma skäl utformas platsen för tornet vid Hammarbytornet som en plats i naturen istället för ett mer stadsmässigt torg.

Risk, transporter av farligt gods:

 • Eftersom stadigvarande vistelse inte bedöms lämplig inom 25 meter från Hammarbyvägen ska för- och nackdelar med en flytt av det centrala torget studeras vidare.
 • Hammarbyvägens gatusektion behöver studeras vidare med hänsyn till transporter av farligt gods för att säkerställa skyddsavstånd och tekniska skyddsåtgärder.

Trafik och framkomlighet:

 • Hammarbyvägens gatusektion behöver studeras vidare med förslag på breddat cykelstråk längs norra sidan samt kollektivtrafikkörfält.
 • Vid Hammarbytornet föreslås en genare anslutning mellan befintligt gång- och cykelstråk från Hammarbyhöjden och den nya kopplingen.
 • Utbredningen av det nya kontorskvarteret norr om Hammarbyvägen i väster behöver bearbetas för att passagerna för gång och cykel ska upplevas som generösa och trygga.

Fördelning bostäder - arbetsplatser:

 • Bostäder kan eventuellt prövas istället för hotell i den föreslagna, höga byggnaden med 16 våningar vid det centralt placerade torget.

Landskapsbild/stadsbild:

 • Punkthus ska prövas istället för lamellhus i bostadskvarter längs nya kopplingen vid Hammarbytornet. Lamellhusen i samrådsförslaget bildar en hög och sluten ”vägg”.
 • Föreslagen kontorsbyggnad med elva våningar öster om den nya bron föreslås sänkas till det övriga kvarterets höjd med hänsyn till Hammarbytornets synlighet och stadssiluetten.
 • De föreslagna punkthusen vid Kalmgatans förlängning ska prövas längre från de befintliga bostäderna. Större avstånd mellan de nya byggnaderna och eventuellt slankare proportioner prövas med hänsyn till stadens siluett.
 • Ny kontorsbyggnad norr om Hammarbyvägen i väster föreslås sänkas mot Virkesvägen med hänsyn till det smala gaturummet och befintliga bostäder i norr

Läs mer om projektet

Uppdaterad