55 bostäder markanvisas i Ängsbotten

Nu markanvisas ytterligare 55 bostadsrätter i etapp Ängsbotten som är beläget söder om Madängsgatan. Totalt planerar här Stockholms stad för 300 bostäder, två gruppboende samt lokaler för kommersiell verksamhet. Beslut togs i exploateringsnämnden den 24 augusti.

Utvecklingen av Ängsbotten går framåt och nu markanvisas 55 bostadsrätter till Aros Bostadsutveckling AB med tillhörande lokaler i bottenvåningarna samt ett mindre gruppboende. Marken avses upplåtas med äganderätt. Tidigare under våren markanvisades 220 hyresrätter inom etappen, fördelat på 60 bostäder till Wallenstam Fastigheter AB och 160 bostäder inklusive ett gruppboende till Primula Byggnads AB.

Utvecklingen av Ängsbotten bidrar till fler bostäder i varierande upplåtelseform samt ger ett välbehövligt tillskott av gruppboende inom stadsdelen. Platsen utgörs idag av hårdgjord yta och genom ökad trädplantering och mer grönytor möjliggörs ett starkare ekologiskt samband mellan Hjorthagsberget och Nationalstadsparken.

Bullerutredning och ny detaljplan

Ängsbotten är beläget intill riksintresseobjekten Värtabanan och Norra Länken, och den nya bebyggelsen behöver förhålla sig till platsens bullersituation. Sedan tidigare har planarbete bedrivits för Ängsbotten. 2022 blev Trafikverkets bullerutredning klar och som gav en positiv bild på att ljudnivåerna för bostäderna kan klaras av. Under året kommer planarbetet att startas upp och detaljplanen beräknas antas vid årsskiftet 2025/2026. De nya bostäderna planeras stå klara tidigast 2028.

Exploateringskontoret har sedan tidigare även byggt en bro, Bobergsbron, som går över Värtabanan med cykel- och gångbanor.

I väntan på den nya detaljplanen och byggnation av bostäder har exploateringskontoret arrenderat ut marken för tillfälliga verksamheter. På platsen bedriver just nu en privat aktör padelverksamhet och Norra innerstadens stadsdelsförvaltning har en skatepark.

Mer om Ängsbotten>

Uppdaterad