Digitala användarvänliga lösningar ökar återvinning i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden pågår ett forskningsprojekt som det kommunala bolaget Stockholm Vatten och Avfall driver med finansiering av IoT Sverige. Projektet testar en app samt trådlös datainsamling. Förhoppningen är att det ska bidra till en bättre sortering, färre stopp och nöjdare boende i Norra Djurgårdsstaden.

I dagsläget testar tre fastigheter, två kommunala fastighetsägare och en bostadsrättförening, systemet. I appen återkopplas hur väl hushållen sortera avfallet där sorteringsgraden dessutom kan jämföras med det övriga grannskapet.

För att öppna och använda respektive sopsugsinkast används trådlösa så kallade rfid-taggar. Dessa genererar data till systemet om vem som slänger vad och hur mycket. Informationen används sedan för att styra systemets tömning.

Det finns också möjlighet för boende att kommunicera med sopsugssystemet och åtgärda enklare stopp genom att scanna en qr-kod som sitter på inkastet, en åtgärd som sätter igång en extratömning. Projektet har hittills visat att i nio av tio fall kan man häva ett tillfälligt stopp på detta sätt.

– Nu kan vi både styra systemet effektivare och ge den boende större kontroll och påverkan. Det här kommer i förlängningen att öka återvinningsgraden. Jag tror också att det ger nöjdare boende. För oss på Stockholm Vatten och Avfall ger det underlag att dimensionera lösningen utifrån de faktiska avfallsmängderna när vi ska bygga nytt eller utöka systemet, säger Lars-Olov Andersson, förvaltningsansvarig för sopsugen på Stockholm Vatten och Avfall och projektledare för forskningsprojektet "Reduce, Reuse, Recycle Norra Djurgårdsstaden".

För fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar är snabbare återkoppling vid eventuella fel och mer nöjda användare de viktigaste fördelarna. Under hösten kommer fler att erbjudas möjligheten att ansluta sig.

Lär mer om FoU-projektet

Projektet medverkade på Gasverksdagen lördagen den 2 september, då det även var möjligt att besöka sopsugsterminalen i Hjorthagsberget. Det planeras för ett informationsmöte för fastighetsägare i september.

"Reduce, Reuse, Recycle Norra Djurgårdsstaden" pågår till 2024. Förutom projektägare Stockholm Vatten och Avfall deltar även Familjebostäder, Stockholmshem, brf Gotska Sandön, Envac, KTH, Universitet i Agder och Vinnova.

Forskningsprojektet är en vidareutveckling och uppskalning av "RE3 - Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi".

Läs mer:

Stockholm Vatten och Avfall, Projektet Reduce, reuse, recycle (extern sida) > 

Appen ReFlow

RE3 - Kollektivt engagemang för en cirkulär ekonomi >

Poddavsnitt om Smart avfallshantering i Norra Djurgårdsstaden (extern sida) >

Projektet medverkade på Gasverksdagen lördagen den 2 september.
Gasverksdagen 2023

Uppdaterad